Eget vatten

Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvaret för att kontrollera brunnen och vattnets kvalitet. Vi kan ge dig råd om hur du kan göra.

Det är viktigt att du ser över din brunn regelbundet.

Livsmedelsverket rekommenderar att du gör en provtagning på dricksvattnet minst vart tredje år. I resultatet från provtagningen får du reda på om vattnet innehåller till exempel bakterier, arsenik, uran, fluorid, radon, nitrit eller mangan.

Vanliga frågor

Hur går en vattenprovtagning till?

Du beställer hem ett analyspaket från ett godkänt och kontrollerat laboratorium.

Om att beställa vattenprovtagning

Hur kan kvaliteten på vattnet ändras?

Brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. Därför är det viktigt att du kontrollerar brunnen regelbundet.

Se över din brunn

Vad händer om vattnet i min brunn sinar?

​Om du har egen brunn är du ansvarig för brunnen och dricksvattnet. Se därför över brunnen regelbundet. Om den sinar behöver du köpa vatten från ett företag som säljer vatten.

Som kommun har vi ansvar för de som är anslutna till vårt kommunala vatten- och avloppsnät. Det kommunala vattnet bekostas av dem som har ett abonnemang. Den kommunalskatt som du med egen brunn betalar går alltså inte till kostnader för kommunalt vatten och avlopp.

Se över din brunn

Livsmedelsverkets webbplats: Torka – dricksvatten från egen brunn

Fördjupning