Gränsvisning

En gränsvisning är inte någon fastighets­rättslig åtgärd, men om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att återfinna gräns­markeringarna.

Om vi inte hittar någon gränsmakering

Där vi inte återfinner någon gränsmarkering markerar vi med träläkt eller färgmarkering. En gränsutvisning innebär aldrig att man får nya gränsrör. Gränsen visas ut baserat på uppgifter i handlingar upprättade vid tidigare utförd lantmäteriförrättning. Detta innebär att det inte är något nytt beslut om gränsens läge som fastslås.

Om gränser saknas

I vissa fall kan dokumentationen av gränser som tillkommit i äldre tid vara av bristande kvalité eller saknas. I dessa fall kan gränsens läge vara osäkert och en exakt gränsvisning svår att genomföra. Vid behov av ett fastställande av gränsens exakta läge kan då en fastighetsbestämning alternativt en särskild gränsutmärkning göras i stället för gränsvisning.

För dessa typer av myndighetsutövning hänvisas till Lantmäteriet.