VA-faktura

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp får en vatten- och avloppsfaktura. 

Vad ingår i fakturan?

Avgiften för vatten och avlopp innehåller både fasta och löpande delar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Hur ofta ska jag betala för vatten och avlopp?

Du betalar för fyra månader i taget. Du kommer att få din faktura i april, augusti och december. 

Vad betyder fakturan?

exempel på va-faktura

1. Förbrukning vatten och spillvatten

I den delen syns hur mycket vatten och spillvatten som du har använt. Mätarnumret står på din vattenmätare och är din "identitet" i det här sammanhanget. Årsförbrukningen utgår ifrån hur mycket vatten du använde förra året.

a) Faktisk förbrukning

På den här raden står hur mycket du faktiskt använde under den förra perioden.

b) Beräknad förbrukning

På den här raden har vi utgått från din avläsning och beräknat hur mycket vatten du kommer att använda under den kommande perioden utifrån din nya årsförbrukning.

Spillvatten

Spillvatten är det vatten som spolas från din bostad. Det kan vara vatten som spolats i toaletten, från dusch, tvättmaskin eller från disken. 

2. Fast avgift vatten och spillvatten

Du betalar också en fast avgift för ditt vatten och spillvatten. Avgiften betalas av alla och täcker kostnader för vatten- och reningsverk, personal, administration, planering och fakturering.

3. Fast avgift dagvatten

Du betalar också en fast avgift för dagvatten

Dagvatten

Dagvatten är det regnvatten som rinner från ditt tak ner i dagvattenledningarna. Du betalar också för att vattnet på gatan ska kunna rinna ner i brunnar och ledas vidare i ett dagvattennät. Det är en kostnad som delas av många.