VA-taxa, avgifter och bestämmelser

Du som äger en fastighet som är ansluten till det kommunala vatten- eller avloppsnätet betalar en avgift till kommunen. Det är pengar som används till att driva, underhålla och förnya vatten- och avloppsnätet. Avgiften används också för att sköta och förnya vatten- och avloppsverk.

Årlig avgift för en villa

De flesta villor inne i tätorterna är anslutna till kommunens vatten-, spillvatten- och dagvattennät. Avgiften är uppdelad i tre fasta delar och en rörlig del. Den rörliga delen kan du själv påverka eftersom du betalar för det vatten du förbrukar. Du som äger en villa betalar följande avgifter:

Årlig avgift för villa:

Beskrivning

Kostnader

Det vatten som du använder

25,63 kronor per kubikmeter

Fast avgift för vatten och spillvatten

3 575 kronor per år

Fast avgift för dagvatten för en fastighet

420 kronor per år

Fast avgift för dagvatten för del av gata

257 kronor per år

 En normalvilla förbrukar 150 kubikmeter vatten. Den totala årliga avgiften för normalvillan blir då 8 097 kronor.

Taxan för vatten och avlopp 2019

I dokumentet "Taxa för vatten och avlopp" kan du läsa mer utförligt kring vad som gäller.

Ordlista

Dagvatten är ett samlingsnamn för till exempel regnvatten, dräneringsvatten och smältvatten.

Dagvatten fastighet är en avgift för att leda bort det dagvatten som rinner ut från tomten.

Dagvatten gata är en avgift för att leda bort det vattnet i det gemensamma nätet ute i gatan.

Spillvatten är avloppsvatten från till exempel toalett, dusch och kök.

Allmänna bestämmelser (ABVA)

I Enköpings verksamhetsområden för vatten och avlopp (VA-verksamhetsområden) gäller "Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning" (ABVA). Det är ett dokument som har fastställts av kommunfullmäktige. Där finns information om dina rättigheter och skyldigheter gentemot Enköpings kommun.