Cisterner

En cistern kan vara en tank eller en lös behållare. Har du en cistern eller tänker installera en måste du anmäla det till kommunen. Det måste du även göra om du ska ta en cistern ur bruk.

Har du en cistern som innehåller brandfarliga vätskor eller spilloljor samt är över 1 m3 alternativt över 250 liter inom vattenskyddsområde måste du anmäla det till kommunen. Det måste du göra innan den installeras och när den tas ur bruk.

Om du har en cistern som rymmer mer än en kubikmeter olja eller diesel måste den kontrolleras regelbundet.

Om cisternen finns i ett vattenskyddsområde ska cisternen ha ett så kallat sekundärt skydd. Ett sekundärt skydd, en invallning, ska fånga upp västska som kan läcka från cisternen.

Hitta på sidan

​Installation av cistern

Cisternen ska vara typgodkänd. Ett ackrediterat företag ska besiktiga cisternen och rörledningarna innan du börjar använda dem. Besiktningen ska göras när cisternen är tom.

Kom ihåg att skicka med en tomtkarta där du markerar cisternens och rörledningarnas placering. Du ska även markera vattentäkter som ligger inom en radie av 200 meter.

Cisternen ska stå på en hårdgjord yta för att minska risken för yttre skador. Det är viktigt att det finns ett påkörningsskydd där det finns risk att du kan köra på cisternen.

Du minskar risken för spill genom att bland annat ha ett godkänt överfyllnadsskydd och att kontrollera att tankmunstycket inte läcker. Tänk också på att ha absorptionsmedel nära tillhands så att du kan suga upp eventuellt spill.

Vattenskyddsområde

​Inom ett vattenskyddsområde gäller strängare regler för förvaring och påfyllning av cisterner. När cisternen står utomhus ska den ha ett sekundärt skydd som till exempel en miljöcontainer eller en invallning med tak som gör att regnvatten inte fyller upp invallningen. När cisternen står inomhus ska den stå i ett avloppslöst utrymme.

Kontroll av cistern

Kontroll av cisterner måste utföras av ett godkänt (ackrediterat) företag. På kontrollrapporten står det hur ofta din cistern ska kontrolleras. Klicka på länken nedan och välj fliken "Kategorisök" och sedan välj "Cisternkontroll" i rutan "Ackrediteringsområde".

​Vid kontrollen undersöks bland annat om cisternen är rostig på insidan, om det finns påkörningsskydd och överfyllnadsskydd. En rostig cistern kan börja läcka och sanering av mark och vatten kan bli mycket dyr.

Miljösanktionsavgift

Om du inte har besiktat eller anmält att du har installerat en cistern får du betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är densamma i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen begåtts med avsikt eller av misstag.

Cistern och rör­ledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Rester av innehållet är farligt avfall. Du måste också anmäla till kommunen att du tar en cistern ur bruk.

När cisternen och rörledningarna tas ur bruk måste du tömma, rengöra och plombera cisternen. En plombering innebär att cisternen inte går att fylla på igen.

Privatpersoner lämnar avfallet på Återbruket.

Om du upptäcker någon form av förorening i marken ska du genast kontakta kommunen.