Tillståndet för Grillby avlopps­renings­anläggning kan omprövas

Publicerad 2019-05-08

Anläggningen ses inte som modern och den klarar inte utsläppskraven. Miljö- och byggnadsnämnden vill ompröva tillståndet.

Det är 30 år sedan Länsstyrelsen beslutade om tillståndet och sedan dess har faktorer i omgivningen, miljö­kvalitetsnormer och miljökvalitetsmål förändrats.

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsammans med tekniska nämnden, som ansvarar för anläggningen, haft en dialog om att villkoren i tillståndet inte uppnås. Tekniska nämnden har agerat och har försökt att komma tillrätta med utsläppen genom renoveringar. Tekniska nämnden har också i december gjort en anmälan om miljöfarlig verksamhet till miljö- och byggnadsnämnden med avsikten att upphäva tillståndet, men tekniska nämnden vill ha kvar villkoren i det nuvarande tillståndet.

Agerar som tillsyns­myndighet

Som tillsynsmyndighet agerar nu miljö- och byggnadsnämnden och på sammanträdet den 8 maj beslutade nämnden att ansöka hos Länsstyrelsen om att få tillståndet omprövat, dels för att villkoren i tillståndet inte kan uppnås och dels för att tillståndet känns inaktuellt. Samtidigt ansöker också nämnden om att få ompröva beslutet om lokaliseringen av utsläppspunkten.

– Efter vår avloppsinventering i området har i huvudsak alla fastighetsägare med enskilda avlopp åtgärdat sina avlopp, säger Jan Fredriksson som är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

– Att inte ställa samma krav på den kommunala avlopps­reningsanläggningen skulle inte vara trovärdigt för oss som kommun.

– Vi ser just de här problemen med våra reningsverk, säger Tomas Rådkvist som är ordförande i tekniska nämnden. Nu planerar vi för ett nytt avloppsreningsverk i Vappa som ska stå klart 2023. Det ska rena avloppsvattnet så att vi inte släpper ut vatten som inte når utsläppskraven.

- Det är bra att miljö- och byggnadsnämnden lyfter det här ärendet till Länsstyrelsen för att på så sätt kunna bedöma den totala miljöbelastningen för Mälaren.

Största källan till miljö­påverkan

Grillby avloppsreningsanläggning mynnar ut i Sisshammarsviken som är en del av Fiskviks kanal. Fiskviks kanal uppnår enligt VISS inte miljökvalitetsmålet god ekologisk status. Grillby avloppsrenings­anläggning är numera utpekad som den största påverkanskällan på Sisshammarsviken. Om miljökvalitetsmålet ska uppnås behövs åtgärder i form av lägre utsläpp.

Vad är VISS?

På Länsstyrelsens webbplats står det att VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vatten­myndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas i dag av Länsstyrelsen i Jönköping. I VISS finns bland annat en övergripande bedömning av hur vattnet mår, men även underliggande bedömningar på till exempel fisk och försurning.

Vid frågor, kontakta:

Jan Fredriksson (C)
Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
Telefon: 076-801 14 90

Tomas Rådkvist (MP)
Ordförande tekniska nämnden
Telefon: 070-625 90 12

Enköping

Foto: Samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv