Kommunens nya avfallsplan

Publicerad

Den första november började den nya avfallsplanen gälla. Planen är framtagen av VafabMiljö och beslutad av kommunfullmäktige. Den gäller till och med 2030.

Avfallsplanen inkluderar nedskräpningsmål och de åtgärder vi använder oss av för att nå målen. Avfallshanteringen ska vara tillgänglig för alla, enkel att förstå samt trygg att använda. Alla invånare ska ha samma möjligheter trots att de har olika förutsättningar.

Avfallsplanens syfte

Avfallsplanen ska bidra till att det avfall som uppstår hanteras i enlighet med Avfallshierarkin. Avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, är gemensam för hela EU och visar hur vi ska jobba med avfallsfrågor och behandla avfall. Trappan har fem steg.

 1. Förebygga avfall
 2. Återanvända avfall, exempelvis laga trasiga saker så att de går att använda igen.
 3. Avfall ska materialåtervinnas, det vill säga nya produkter skapas av materialet.
 4. Om materialåtervinning inte är möjligt ska avfallet energiåtervinnas, till exempel genom förbränning där värme och energi tas omhand.
 5. Avfall ska deponeras, alltså läggas på soptipp.

Syftet med planen är att blicka framåt och avfallsplanen beskriver hur arbetet ska fokuseras för att uppnå förbättringar. Planen kommer att uppföljas 2022 och 2026, då delmål och aktiviteter revideras. En uppföljning sker också efter 2030. I denna avfallsplan har fokus framförallt varit på det avfall kommunen ansvarar för, hushållsavfall och kommunalt verksamhetsavfall.

Tio övergripande målområden

Avfallsplanen har tio övergripande målområden som bryts ner i mål, delmål och aktiviteter. Många aktiviteter ansvarar VafabMiljö för och utför på egen hand men ett antal aktiviteter är kommunen ansvarig för att utföra. De övergripande målområdena är:

 1. Avfallsmängderna ska minska med 7 % per person 2030 jämfört med 2020.
 2. År 2030 ska minst 80 % av invånarna uppge att de tycker att det är enkelt att lämna saker för återanvändning och enkelt att konsumera medvetet.
 3. Senast 2030 sorteras 60 % av hushållsavfallet i återvinningsbara fraktioner.
 4. Senast 2030 energiåtervinns 35 % av insamlat hushållsavfall genom förbränning.
 5. Senast 2030 deponeras mindre än 1 % av insamlat material från hushåll.
 6. Nedskräpningen ska minska med 50 % 2030 jämfört med 2020.
 7. Senast 2022 är VafabMiljö en självklar samarbetspartner i framtagande av relevanta kommunala planer, program och strategiska dokument.
 8. Mängden farligt avfall som sorteras och hanteras felaktigt ska minska.
 9. Senast 2030 är 90 % av invånarna nöjda med och har förtroende för VafabMiljö.
 10. VafabMiljö ska ha en långsiktigt stabil ekonomi. Målen är ambitiösa men nödvändiga för att skapa ett hållbart samhälle.

Läs avfallsplanen

Här kan du läsa hela avfallsplanen.

Frågor?

Camilla Wester, miljöstrateg

E-post: camilla.wester@enkoping.se

Bild på avfallstrappan