Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

Om du ska installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

Ska du ansöka om installation av minireningsverk?

Då ska du inte använda blanketten "Ansökan om tillstånd enskilt avlopp". Då ska du i stället använda den här blanketten:

Blankett för ansökan om installation av minireningsverk

Bilagor som ska skickas med ansökan om tillstånd för eget avlopp

Till din ansökan ska du som regel skicka med situationsplan för avlopp, grannintyg och avtal för att anlägga avlopp på annans mark. Men ibland är det inte aktuellt att skicka med alla bilagorna. Läs mer under respektive rubrik och ladda ned exempel eller blankett.

Situationsplan

Du ska bifoga en situationsplan för avlopp till din ansökan. Situationsplanen är i princip en karta över tomten som visar:

  • Fastighetsgränser
  • Befintliga och planerade byggnader
  • Förslag på var avloppsanläggningen och ledningarna ska placeras
  • Utsläppspunkt från avloppet
  • Tillfartsväg och uppställningsplats för slamtömningsfordon
  • Din egen vattentäkt
  • Övriga vattentäkter inom en radie av 100 meter från det planerade avloppet
  • Energibrunnar inom en radie av 100 meter från det planerade avloppet
  • Placering av eventuella provgropar
  • Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet

Grannintyg för avloppsanläggning

Om placeringen av avloppsanläggningen är närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du ett skriftligt intyg från din granne.

Avtal för att anlägga avlopp på annans mark

När du anlägger avlopp på annans mark behöver du ta en kopia på servitut eller teckna ett skriftligt avtal med markägaren.

Avtal om att anlägga avlopp på annans mark 

Teknisk beskrivning

Den tekniska beskrivningen ska visa hus anläggningen ska byggas upp och dimensioneras. Den tekniska beskrivning över anläggningen ska visa anläggningen sedd som ett tvärsnitt. Du beskriver längd, tjocklek, bredd och val av material. Den tekniska beskrivningen kan också kallas för anläggningsbeskrivning, typritning eller motsvarande beroende på vilket fabrikat du väljer.

Entreprenörsrapport

Arbetet att anlägga avloppet ska dokumenteras med fotografier och en entreprenörsrapport. När arbetet med avloppsanläggningen är färdigt, ska du skicka in din rapport till miljö- och byggnadsförvaltningen. Rapporten ska skickas in senast tre veckor efter att arbetet är färdigt.

Entreprenörsrapport Pdf, 324 kB. (Pdf, 324 kB)