Checklista för dagvatten­utredning

Du som ska ansluta din verksamhet till kommunalt vatten och avlopp behöver göra en dagvattenutredning. Då behöver du presentera informationen enligt checklistan nedanför.

Vad dagvatten­utredningen ska innehålla information om

Presentera informationen enligt checklistans nedanför.

1. Dagvattenflöden före och efter exploatering i området

Dagvattenflödena får inte öka i samband med exploateringen. Flödena får inte överstiga avrinningen från motsvarande ett naturmarksområde (avrinningskoefficient 0-0,1).

2. Hur dagvattnet ska tas om hand nära källan i så öppna infiltrerande lösningar som möjligt

Beskriv hur dagvattenhanteringen bidrar till att leva upp till Enköpings kommuns dagvattenpolicy samt krav i detaljplan.

3. Tillgänglig mark för infiltration och/eller fördröjning

Ange hur stor del av dagvattnet ni planerar ska infiltreras och hur stora infiltrations-och/eller fördröjningsvolymer som kommer att krävas.

4. Planerade åtgärder för att fördröja dagvattnet

Beskriv fördröjningskapaciteten för varje åtgärd. Visa placering och flödesriktningar i en illustration.

5. Instängda ytor

Områden där det finns risk för att det kan samlas dagvatten som inte rinner av, så kallade instängda ytor.

6. Verksamhet i området

Beskriv exempelvis transporter av miljöfarliga ämnen och trafikmängd. Gör en bedömning om det finns behov av oljeavskiljare eller annan typ av säkerhetsåtgärd.

7. Hur verksamheten kommer att påverka miljökvalitets­normerna för recipienten

Redovisa vilka föroreningar som kommer att tillföras dagvattnet och i vilka halter samt hur det kommer att påverka recipienten.

Övrigt att tänka på

  • Flödesberäkningar och dimensioneringar ska följa branschstandard (Svenskt vattens publikationer P110 och P105).
  • Hänsyn ska tas till kommande klimatförändringar genom att multiplicera flödena med en säkerhetsfaktor 1,25.
  • Flödeskraven ställs normalt i övergången från kvartersmark till allmän mark.