Djurhållning och lantbruk

Beroende på omfattningen av din miljöfarliga verksamhet kan du behöva ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen eller behöva göra en anmälan till kommunen.

Du måste lämna in anmälan om miljöfarlig verksamhet till kommunen senast sex veckor innan du startar verksamheten. Du måste också göra en egenkontroll för att undvika onödig miljöpåverkan.

Du måste anmäla om du ska sprida kemiska bekämpningsmedel på till exempel vägområde, banvall eller område större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Ska du sprida bekämpningsmedel av typen klass 1L eller 2L krävs tillstånd hos Länsstyrelsen.

Driver du en tillståndspliktig verksamhet måste du också lämna in en miljörapport. Du skickar den digitalt via Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

Ska du gräva ned ett självdött eller avlivat hästdjur, måste du begära om anvisning av plats.

Vanliga frågor

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är mellanlagring av slam (mer än 10 ton) eller en fiskodling där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår eller ett lantbruk med fler än 100 djurenheter. Miljöfarliga verksamheter är uppdelade i beteckningarna A, B och C.

Läs hela listan på tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter på riksdagens webb­plats

Syftet med en egenkontroll är att undvika onödig miljöpåverkan. Alla som har en verksamhet ska enligt lag ska se till att förebygga sånt som kan skapa besvär för hälsa eller miljö. Det kan till exempel vara att planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte.

Du får inte sprida avloppsslam på betesmark, åkermark som ska användas som bete eller på mark där vallfodergrödor ska skördas inom 10 månader räknat från spridningstillfället. Du får heller inte sprida avloppsslam på mark med odling av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt (utom träd). Samma sak gäller för mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller grönsaker som normalt är i direktkontakt med jorden och äts råa inom 10 månader före skörd.

Producenten av avloppsslammet ska lämna en innehållsdeklaration till den som ska sprida slammet. Deklarationen ska innehålla uppgifter om ursprung, behandling och lämplig giva med avseende på fosfor, kväve samt metallinnehåll. Obehandlat avloppsslam måste brukas ned inom ett dygn från spridningen och får inte skapa olägenhet för närboende.

Läs allmänna råd vid tillfällig lagring av slam i fält på Jordbruksverkets webbplats

En tillståndspliktig verksamhet ska lämna in en miljörapport senast 31 mars varje år. Du skickar den digitalt via Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Lämnar du in miljörapporten för sent eller missar att lämna in den, får du betala en miljösanktionsavgift. I miljörapporten ska du bland annat redovisa hur din verksamhet tillgodosett kraven och hänsynsreglerna i miljöbalken samt villkoren i ditt tillstånd. Mer information om vad de olika delarna ska innehålla finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS).

Besök svenska miljörapporteringsportalen (SMP)

Läs om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950) på Notisums webbplats

Läs Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport på deras webbplats

För att du ska få sprida bekämpningsmedel av typen klass 1L eller 2L, krävs tillstånd respektive behörighet. Det är Länsstyrelsen i Uppsala län som ordnar utbildning för behörighet och utfärdar tillstånd. Du får aldrig sprida bekämpningsmedel på naturbetesmark eller ängar. Kontakta Länsstyrelsen på telefon 010-22 33 000.

Är ditt företag inte anmälnings- eller tillståndspliktigt gäller grundkravet på egenkontroll enligt kapitel 26, paragraf 19 i miljöbalken. Om ditt företag är det, enligt miljöbalken, gäller mer omfattande krav, framförallt på dokumentationen av egenkontrollen. Förutom grundkravet som gäller för mindre verksamheter gäller då även förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Läs mer om Miljöhusesyns verktyg för att uppfylla grundkravet på deras webbplats

Läs mer om anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter (förordning 199:899) på riksdagens webbplats

Läs förordningen 1998:901 på riksdagens webbplats

Se Jordbruksverkets hjälpmedel för tillsyn/egenkontroll enligt miljöbalken på deras webbplats

Läs mer om egenkontroll enligt miljöbalken på Jordbruksverkets webbplats

Se mer stödmaterial om egenkontroll på LRF:s webbplats

Ska du sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste du ansöka om tillstånd hos kommunen.

Karta över vattenskyddsområdet

Det finns ett allmänt krav om registrering och dokumentation över användning av växtskyddsmedel. Kravet på dokumentation omfattar alla yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel, även växhusodlare. Sprutjournalen ska sparas i tre år.

Läs mer om sprutjournal på webbplatsen Säkert växtskydd

Du kan lösa förvaringen av bekämpningsmedel på många sätt. Men tänk på att du alltid måste förvara dina bekämpningsmedel avloppslöst, på hårdgjort golv, invallat, frostfritt, ventilerat, inlåst och uppskyltat. Det måste också vara svåråtkomligt för barn och obehöriga. Sanieringsmedel ska finnas lättillgängligt och det ska vara skiljt från foder och livsmedel.

Ska du gräva ned ett självdött eller avlivat hästdjur, måste du begära om anvisning av plats.

Blanketten för begäran om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur Pdf, 80 kB. (Pdf, 80 kB)

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?