Anmälan, tillstånd eller dispens

Oavsett vilken sorts verksamhet du driver påverkas du av lagstiftning inom olika områden. I de flesta fall krävs till exempel bygglov eller en anmälan enligt miljöbalken. Du måste göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Vilken typ av verksamhet ska du driva?

När du ska etablera en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön. Vissa verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Du kan även behöva söka bygglov för din verksamhet eller söka tillstånd för brandfarlig vara hos räddningstjänsten. Det är däremot viktigt att veta att miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamheter, även om de inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Syftet med anmälningsplikten är att miljö- och byggnadsförvaltningen ska få tillfälle att bedöma miljöeffekterna av verksamheten i förväg, till exempel om platsen för verksamheten är lämplig, hur omgivningen kommer att störas eller påverkas och om de planerade försiktighetsåtgärderna är tillräckliga. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

Är du osäker på om din verksamhet kan klassas som miljöfarlig eller om du kan behöva söka dispens, kan du alltid kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Det gäller också om du vill ha rådgivning eller har frågor om regler enligt miljöbalken.

Du måste anmäla åtgärder även när de är av engångskaraktär, till exempel uppläggning av muddermassor eller att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål.

Förändringar i befintlig verksamhet

Om du ska göra förändringar i en befintlig verksamhet som kan påverka miljön kan du behöva anmäla det till tillsynsmyndigheten. Någon nedre gräns för anmälningsplikten finns inte beskriven i lag.

Strandskyddat område eller vattenskydds­område

Om du ska bedriva verksamhet eller genomföra en åtgärd inom strandskyddat område eller vattenskyddsområde kan du behöva söka dispens hos miljö- och byggnadsnämnden.

Det gäller för ditt företag eller din verksamhet

Din verksamhet kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Det gäller bland annat industrier med större eller mindre miljöpåverkan eller verksamheter som hanterar farliga kemikalier, ger upphov till utsläpp av miljöstörande ämnen eller är bullrande.

Miljöfarliga verksamheter delas enligt miljöbalken in i fyra grupper: tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar), anmälningspliktiga (C-anläggningar) och verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga (U-verksamhet). Miljöprövningsförordningen beskriver vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Läs miljöprövningsförordningen (2013:251) på Notisums webbplats

Då behöver du tillstånd

En tillståndspliktig verksamhet är till exempel en industri eller en verksamhet med någon form av större miljöpåverkan eller risk för påverkan. Tillstånd för verksamheten prövas normalt av länsstyrelsen med kommunen som remissinstans. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet på länsstyrelsens webbplats

Läs mer om att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet på länsstyrelsens webbplats

Vid tillståndsgivning görs en lokaliseringsprövning där hänsyn tas till verksamhetens miljöpåverkan och villkor meddelas för att minska riskerna för störande utsläpp, buller eller minimering av risk. Efter att tillstånd meddelats en verksamhet lokaliserad till Enköpings kommun blir miljö- och byggnadsnämnden tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

Om du ska transportera avfall eller farligt avfall så kan du också behöva tillstånd. Mer om detta finns på länsstyrelsens hemsida.

Andra typer av tillstånd som istället hanteras av miljö- och byggnadsnämnden är till exempel tillstånd för berg- eller jordvärme och tillstånd för avloppsanläggning.