Avgifter för tillstånds­prövning och tillsyn enligt alkohol­lagen

Avgifterna för prövning och tillsyn är beslutade av Kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 9 december 2019, KS2019/47, §146.

Prövningsavgifter

Avgiften inbetalas till plusgiro 7 07 27-3. Avser handläggning av ansökan/anmälan.

Vi gör olika prövningar beroende på vad ansökan avser, därför är avgifterna och handläggningstiderna olika. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås eller återtas.

Tabell, prövningsavgifter, typ av ansökan

Typ av ansökan

Avgift

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten, ett provtillfälle ingår

12 000 kronor

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap, ett provtillfälle ingår

12 000 kronor

Nyansökan, Cateringverksamhet (= stadigvarande tillstånd till slutna sällskap), ett provtillfälle ingår

12 000 kronor

Ansökan, Cateringverksamhet (ändring i ett befintligt stadigvarande serveringstillstånd)

3 000 kronor

Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker (8:7)

12 000 kronor

Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten, för partihandlare (8:6)

5 000 kronor

Ansökan, Gemensam serveringsyta (stadigvarande tillstånd)

5 000 kronor

Ansökan, Gemensam serveringsyta (tillfälligt tillstånd) 1-3 dagar

3 000 kronor

Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd avseende ex. lokal, uteservering, drycker eller serveringstid

5 000 kronor

Ansökan, tillfälligt ändrat tillstånd avseende ex. lokal, uteservering, drycker eller serveringstid

2 000 kronor

Ansökan, pausservering stadigvarande för servering till allmänheten

2 000 kronor

Ansökan, pausservering tillfälligt för servering till allmänheten

1 000 kronor

Ansökan, tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten, 1-3 dagar

7 500 kronor

Ansökan, tillfälliga tillstånd, för servering till slutna sällskap (avseende ideella föreningar samt näringsverksamhet). Avser ansökan fler än ett tillfälle uttas en tilläggsavgift på 200 kr per tillfälle

1 000 kronor


Tabell, prövdningsavgifter, typ av anmälan

Typ av anmälan

Avgift

Anmälan om ändring i verksamhet, bolag eller tillstånd, enkla frågor (ex. nytt namn på restaurangen)

500 kronor

Speciell tillsynsavgift / prövning vid mindre omfattande ändrade ägarförhållanden: Överlåtelse av aktier / bolagsandelar. Tillsynsavgift för kontroll av nya ägare i ett bolag (juridisk person kvarstår)

4 000 kronor

Speciell tillsynsavgift/prövning vid omfattande ändrade ägarförhållanden: Överlåtelse av aktier / bolagsandelar. Tillsynsavgift för kontroll av nya ägare i ett bolag (juridisk person kvarstår)

12 000 kronor

Anmälan, Provsmakning av alkoholhaltiga drycker till allmänheten (för tillståndshavare)

500 kronor

Anmälan, Kryddning av snaps

500 kronor

Anmälan av lokal vid catering för slutna sällskap

500 kronor

Anmäla serveringsansvariga

0 kronor

Anmälan upphörande av tillstånd

0 kronor


Tabell, prövningsavgifter, kunskapsprov vid ansökan och anmälan

Kunskapsprov vid ansökan och anmälan

Avgift

Kunskapsproven som omfattas av 44-60 frågor / provtillfälle

1 500 kronor

Kunskapsproven som omfattas av 28 frågor / provtillfälle

1 000 kronor

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften faktureras första halvåret och avser hela året.

Tabell, tillsynsavgift, typ av tillsyn

Typ av tillsyn

Avgift per år

Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd

2 500 kronor

Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter klockan 01.00

5 000 kronor

Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som serveringstillståndet har beviljats.

Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd med vinstintresse. Avgiften baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan. Uppgifter om försäljningens storlek framgår av de restaurangrapporter, som varje tillståndshavare är skyldig att lämna till kommunen en gång per år. Baserad på omsättning / år enligt intervall:

Tabell, tillsynsavgift, omsättning kronor / avgift rörlig kronor

Omsättning kronor

Avgift rörliga kronor

0 - 15 000 kronor

500 kronor

15 001 - 30 000 kronor

1 000 kronor

30 001 - 150 000 kronor

1 500 kronor

150 001 - 300 000 kronor

4 500 kronor

300 001 - 600 000 kronor

6 000 kronor

600 001 - 1 000 000 kronor

9 000 kronor

1 000 001 - 1 500 000 kronor

12 000 kronor

1 500 001 - 3 000 000 kronor

15 000 kronor

3 000 001 - 6 000 000 kronor

20 000 kronor

6 000 001 - 10 000 000 kronor

30 000 kronor

10 000 001 -

40 000 kronor


Tabell, tillsynsavgift, påminnelseavgift, extra avgift

Påminneslseavgift och extra avgift

Avgift

Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport. (En påminnelse skickas ut. Om inte rapport kommer in efter det debiteras högsta avgiftsklass, 40 000 kronor)

2 000 kronor

Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende - sanktionsprövning

5 000 kronor

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn vid försäljning

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn vid försäljning av tobak samt avgifter för anmälan och tillsyn vid försäljning av folköl, elektroniska cigaretter (e-cigaretter), påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel.

Prövningsavgifter

Avgiften inbetalas till plusgiro 7 07 27-3. Avser handläggning av ansökan / anmälan.

Vi gör olika prövningar beroende på vad ansökan avser, därför är avgifterna och handläggningstiderna olika. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås eller återtas.

Tabell, prövningsavgift, typ av ansökan2

Typ av ansökan

Avgift

Nyansökan, stadigvarande tobakstillstånd

9 600 kronor

Nyansökan, tillfälligt tobakstillstånd

6 000 kronor

Nyansökan, detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag- för ställe nr 1

9 600 kronor

Nyansökan, detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag- för ställe nr 2 o.s.v.

2 000 kronor


Tabell, prövningsavgift, typ av anmälan2

Typ av anmälan

Avgift

Handläggning av nyanmälan, försäljning av folköl

1 500 kronor

Handläggning av nyanmälan, försäljning av ecigaretter och / eller påfyllnadsbehållare

1 500 kronor

Anmälan om mindre omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden

3 200 kronor

Anmälan om omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden

9 600 kronor

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften faktureras första halvåret och avser hela året.

Tabell, tillsynsavgift, typ av tillsyn2

Typ av tillsyn

Avgift / år

Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av tobak

5 000 kronor

Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av folköl

1 500 kronor

Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av e-cigaretter och / eller påfyllnadsbehållare

1 500 kronor

Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av vissa receptfria läkemedel

2 500 kronor

Årlig tillsynsavgift vid restauranger som har serveringstillstånd

1 500 kronor

Årlig tillsynsavgift hos bolag som har fler tillstånd på samma bolag – för ställe nr 1

5 000 kronor

Årlig tillsynsavgift hos bolag som har fler tillstånd på samma bolag –för ställe nr 2 o.s.v

1 500 kronor

Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som ansökan/anmälan inkommit.

Övriga avgifter avseende tillsyn

Tabell, tillsynsavgift, övriga avgifter

Typ av tillsyn

Avgift

Öppnat tillsynsärende

5 000 kronor

Uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål

1 000 kronor