Enköpings näringsliv

Enköpings kommun ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm – Mälardalen. Det geografiska läget vid Mälaren i kombination med närheten till Stockholm, Uppsala och Västerås gör Enköping till en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.

Företagen i kommunen gynnas av den starka tillväxten i regionen och många företag vill etablera sig i Enköping. Närheten till kompetens och bra transportvägar, E18 och riksvägarna 55 samt 70 möts här är några saker som lockar. Prognoserna visar också en stark tillväxt av befolkningen i kommunen. Det är något som attraherar fler företag att etablera sig i Enköping, speciellt företag med inriktning på logistik, industri, handel, tjänster och service.

Idag bor cirka 43 000 personer i Enköpings kommun. Ungefär 8 000 personer pendlar ut från kommunen till sina arbeten i Uppsala, Stockholm och Västerås men också till Håbo och Upplands-Bro. Cirka 4 000 personer pendlar in till kommunen i huvudsak från Uppsala och Västerås men också från Stockholm och Håbo.

Näringslivets konkurrens­kraft och tillväxt

Enköping har starka kopplingar till Stockholmsregionens näringsliv, med logistik, byggverksamhet och en växande tjänstesektor som grund. Vi ser även en växande grön näring (besöksnäring) sprungen ur kommunens starka jordbrukstradition och det faktum att hälften av befolkningen bor på landsbygden.

Flest företag och anställda i Enköping finns inom företagstjänster, bygg samt parti- och detaljhandel.

Enligt Upplysningscentralen (UC) 2018 uppgår antal registrerade företag i kommunen till:

 • 4599 aktiva företag
 • 284 nystartade
 • 934 inom lantbruk, skog o fiske

Aktiebolagen i Enköpings kommun står för drygt 80 procent av arbetstillfällena och 90 procent av omsättningen.

Handeln

Handeln har utvecklats i Enköping. Inte minst sällanköpsindex som har ökat i takt med att det externa handelsområdet Myran vid E18 har växt. Vi har idag ett handelsindex på ca 80 där dagligvaruhandel har ca 90, sällanköpshandel ca 70.

Kommunfakta

 • Folkmängd: 44 429 (2018)
 • Yta: 1 184 km2 (2012)
 • Företag: 4 599 (2018-09)
 • Nystartade företag: 284 (2018)
 • Större kommunala investeringsprojekt kommande fem år: Simhall, gymnasium, kommunhus, kulturhus.
 • Handelsyta: ca 120 000 m2
 • Industrimark: ca 1 075 000 m2

Största arbetsgivarna i Enköping

(antal anställda)

 • Enköpings Kommun
 • Ledningsregementet
 • Lasarettet i Enköping
 • Martin & Servera
 • Oriola
 • PJB Business (ICA Maxi Enköping)
 • Enköpings Åkeri
 • KG Knutson
 • Nobina
 • Samhall
 • Coop
 • Sparbanken
 • Adecco

Enköping – Sveriges närmaste näringsliv

I Enköping präglas företagsklimatet av närheten mellan människor. Med det menas att enköpingsföretagen föredrar att göra affärer och utveckla sitt företag genom relationer, inte genom system.

Att nätverka tillsammans med andra är en viktig del i företagandet. Det finns flera lokala affärsnätverk där du får möjlighet att träffa och lära känna andra företagare som verkar i Enköping men också lokala politiker och tjänstemän från kommunen.

Se lokala nätverk och företagarföreningar i Enköping

Vi på Näringslivsservice anordnar också ett flertal aktiviteter varje år där du som företagare både får möjlighet att träffa kommunens tjänstemän, politiker men också andra företagare.

Läs mer om de aktiviteter som Näringslivsservice anordnar

Företagargalan - Guldliljan

Varje år arrangerar Företagarna Enköping en företagargala där priser delas ut för årets prestationer i åtta kategorier. Det är en välbesökt gala med cirka 400 deltagare varje år och ett populärt event för kommunens företagare.

Läs mer om företagargalan på Guldliljans webb­plats

Dukat bord

Mötet ska ge vägledning för företagare och är ett enkelt sätt att komma i kontakt med olika handläggare vid ett och samma tillfälle. Mötet är kostnadsfritt och du kan boka fler möten om behov uppstår.

Dukat bord vänder sig till företagare som planerar att bygga om, vidareutveckla sitt företag eller etablera en helt ny verksamhet. Ofta innebär det att nya tillstånd, lov och krav på tillsyn uppstår.

Myndigheter som oftast är med på möten (beroende på vad du sk starta upp):

 • Byggavdelningen
 • Miljöavdelningen
 • Livsmedelsenheten
 • Brandskydd och räddningstjänsten
 • De som ansvarar för serveringstillstånd
 • De som hanterar markupplåtelser

Därför ska du boka Dukat bord

Det är bra att du tidigt i processen får en klar bild över de lagar och regler som finns. Beroende på vad du ska starta upp finns det flera krav och tillstånd du behöver vet om och ansöka om. Du får på mötet också veta om vilka tillsynskrav kommunen utför. Mötet ska också ge svar på vad du behöver göra, vem du ska kontakta samt hur lång tid det tar att till exempel få ett tillstånd.

Boka tid för Dukat bord

Dukat bord möten hålls varannan fredag mellan kl.9-12.

Ett möte är 1 timme långt. För tillfället hålls endast digitala möten.

E-post: naringsliv@enkoping.se

Tel: 0171-628080

Näringslivs­avdelningen

Som näringslivsavdelning arbetar vi strategiskt med kommunens utveckling och är vägen in för dig som företagare. Vi hjälper dig att hitta rätt i frågor om tillstånd, mark, lokaler, företagsnätverk och annat som är viktigt för din verksamhet.

Vi är näringslivs­avdelningen i Enköpings kommun

Cissi Lööv, näringslivschef
Charlotta Stenberg, näringslivskoordinator
Thomas Adlercreutz, marknadsutvecklare

Nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Enköpings näringsliv?
Anmäl dig till näringslivsavdelningens nyhetsbrev

Kontakt

Telefonnummer: 0171-62 80 80
E-post: naringsliv@enkoping.se

Projekt och utveckling

Projekt­området Myran - katalysator för hela staden

Enköpings kommun vill tillsammans med näringslivet, fastighetsägare och exploatörer och andra intressenter utveckla det 72 hektar stora området Myran, söder om E18.

Vi vill hitta nya och kreativa idéer för utvecklingen. En utveckling som har till syfte att stärka staden plastvarumärke med innovation och hållbart tänkande.

Locka hit fler besökare och samla kraft till det långsiktiga samhällsbyggandet i Enköping, där såväl stadens centrum som Myranområdet ska dra nytta av varandras styrkor.’

Se utvecklingsprogrammet för Myranområdet på webbplatsen ­Enköping Växer

Läs mer om arkitekttävlingen Europan på webbplatsen Europan-Europe

Förenkla för företagen i Enköping

Ett välmående och växande näringsliv är avgörande för hela kommunens tillväxt. Kommunens bemötande och hantering av företagsärenden har en central roll i företagsklimatet.

De flesta kommuner arbetar idag med att förbättra sin service till företagen. För att Enköping ska stå sig i konkurrensen som en attraktiv kommun för såväl företag som inflyttare och besökare genomförs nu ett förvaltningsövergripande arbete kring att skapa förutsättningar för ett välmående och växande näringsliv.

Team näringsliv består av nyckelpersoner från de förvaltningar som arbetar inom de områden som Enköpings företag har utpekat vara i störst behov av förbättring. Dessa områden är tillstånd, lov, tillsyn, plan och exploatering, upphandling, information, kommunikation och it.

Visionen för arbetet är: ”Enköpings kommun är den kommun som skapar bästa möjliga förutsättningar för företag att starta, driva, växa och etablera sig i.”

Varu­märket Enköping

Enköping är ett så kallat platsvarumärke. Precis som det finns varumärken för organisationer, företag, tjänster och produkter finns det platser runt om i världen som har starka platsvarumärken, till exempel New York.

Ett platsvarumärke är allas attityder, känslor och uppfattning om en viss plats. För att veta hur platsvarumärket ska marknadsföras tas en varumärkesplattform fram. Den fungerar alltså som ett styrdokument. Den hjälper oss att lyfta fram de värden Enköpings kommun (den geografiska platsen) står för och de unika tillgångar vi har för att kunna marknadsföra kommunen på ett konkurrenskraftigt sätt.

Den 28 mars 2017 antog Kommunstyrelsen en varumärkesplattform för platsen Enköpings kommun (även kallat platsvarumärket).

Varumärkesplattformen är utformad så att den ska komplettera Enköpings geografiska läge, som ses som den starkaste tillgången, med mjuka värden som är förknippade med kommunen.

Varumärkes­plattformen

Vision:

Enköpings kommun är platsen där människor och företag växer. Här jobbar invånare, företagare och föreningsliv tillsammans i en kultur som präglas av närhet och engagemang. En välkomnande miljö som erbjuder balans i tillvaron och gemenskap.

Position:

Närmast dig

Kärnvärden (vi är):

Nära, tillsammans, engagerade

Lägg märke till att vision, position och kärnvärden är knutna till platsen Enköpings kommun och inte organisationen.

Så här togs plattformen fram

Arbetet med att ta fram varumärkesplattformen har genomförts genom insamlande av material bland annat från tidigare genomförda ortsanalyser från alla kransorter, dialogmöten gällande centrumutvecklingen, turiststrategier, varumärkesundersökningar med mera. Det har även genomförts flertalet workshops med olika referensgrupper.

En jämförelse med kommuner i närområdet och deras varumärkesplattformer har även gjorts.

Varumärkesplattformen är ett styrdokument för i vilken riktning platsen Enköpings kommun ska utvecklas och marknadsföras. Den är också ett verktyg för att stärka Enköpings attraktionskraft.

Plattformen är bara början

Framtagandet av varumärkesplattformen är ett första steg i ett större arbete med att bli mer enhetliga och tydliga i vår marknadsföring och kommunikation av hela kommunen. Den lägger bara grunden. Det största arbetet med att göra den levande med färg, form, bilder och texter ligger framför oss.

Ett arbete pågår från och med maj till september med att ringa in mer specifika målgrupper inom huvudmålgrupperna: invånare, näringsliv och besökare. Därefter kommer varumärkesplattformen att få mer liv genom att bilder och texter om Enköping som plats kommer att tas fram. Plattformen kommer gradvis också implementeras i befintliga kommunikationskanaler såsom enkoping.se med underwebbar, till exempel upplevenkoping.se, men även i annat material.

Föreningar och affärs­nätverk

I Enköpings finns det flera aktiva företagarföreningar och affärsnätverk. De är ett bra sätt för att lära känna andra företagare inom kommunen men också ett sätt att marknadsföra sitt företag.

Näringslivsavdelningen i kommunen anordnar även flera aktiviteter och möten varje år. På dem har du möjlighet att förutom att lära känna andra företagare också träffa lokala politiker och tjänstemän från kommunen.

Näringslivsavdelningens aktiviteter hittar du här

Enköping Centrum­samverkan

Enköping Centrumsamverkan är en ideell förening som bildades den 5 december 2012. Bakom föreningen står handeln, fastighetsägare och Enköpings kommun. Vår vision är att Enköpings centrum är Mälardalens mest blomstrande småstadskärna, i dubbel bemärkelse, där handeln, kulturen, nöjena, maten och parkerna står i centrum.

Årets Stadskärna senast 2025

Kommunen satsar på att tillsammans med Enköping Centrumsamverkan och fastighetsägare i centrum , ta ett gemensamt grepp om Enköpings centrum och att bli Årets Stadskärna senast 2025.

Besök Enköping Centrumsamverkans webbplats

Läs mer om Årets stadskärna på webbplatsen Enköping växer

Företagar­föreningar

Det finns lokala och regionala föreningar som du kan bli medlem i för att lära känna andra företagare. Kontakta respektive förening för mer information om medlemskap och aktiviteter.

Enköping Centrum­samverkan

Ordförande: Susann Karlsson
E-post: susanne.karlsson@lifeeurope.se
Enköping Centrumsamverkans webbplats

Enköpings Fabriks- och Hantverks­förening

Ordförande: Claes Brorsson
E-post: info@hantverksforeningen.org
Enköpings Fabriks- och Hantverksförenings webbplats

Företagarna i Enköping

Ordförande: Simon Hohenthal
E-post: simon@lexegalia.se
Företagarna i Enköpings webbplats

Fjärdhundra­land ekonomisk förening

Ordförande: Mats Thorburn
E-post: mats@fjardhundraland.se
Fjärdhundraland ekonomisk förenings webbplats

LRF Mälardalen

E-post: malardalen@lrf.se
LRF Mälardalens webbplats

Mälarlandet

Kontaktpersoner:
Ulf Sandqvist, e-post: tibbleantik@gmail.com
Anne-Marie Ericsson, e-post: turism@djurby.se
Mälarlandets webbplats

Örsundsbro Företagar­förening

Ordförande: Marita Haijlen
E-post: info@firfasad.se
Örsundsbro Företagarförenings webbplats

Nätverk och mötes­platser

Här ser du vilka lokala affärsnätverk som finns i Enköpings kommun. Att vara med i ett nätverk är ett bra sätt att lära känna andra företagare.

Enköpings­kontakten

Enköpingskontakten har funnits sedan hösten 2013 som mötesplats och nätverk för näringslivet och kommunen, verksamma i Enköpings kommun.

Enköpingskontaktens webbplats

God morgon Enköping

Gratis frukostmöten för näringslivet i Enköping.

God morgon Enköpings webbplats

Relation

Styrkan i en relation möts i avståndet mellan dem som ingår i den. Är avståndet litet är relationen stark. Är avståndet stort är relationen ytlig och skör. Relation bygger vårt existensberättigande på en enkel insikt: det händer något när människor möts. Relation är ett affärsnätverk i Uppsala län.

Relations webbplats

Plattformar för att marknads­föra ditt företag

Under året arrangeras det två större arrangemang som kan vara ett sätt att marknadsföra ditt företag i Enköping med dess omnejd.

Enköpings­mässan

Arrangeras varje år i april. Det är en mässa där du får chans att visa upp ditt företags produkter eller tjänster för cirka 8 000 besökare.

Läs mer om mässan på Enköpingsmässans webbplats

Trädgårds­dagen

Arrangeras varje år i september. Det är en dag där du som driver företag inom trädgård eller mathantverk får en bra plattform för att visa upp ditt företag för cirka 12 000 besökare.

Läs mer om Trädgårdsdagen här