Vi satsar på språk-, läs- och skrivutveckling i grundskolan

Publicerad 2016-03-18

Ett språkutvecklande arbetssätt ska genomsyra alla ämnen från förskoleklass till och med årskurs 9.

Lektor Catharina Tjernberg och en referensgrupp med lärare från samtliga årskurser har tagit fram en språk-, läs- och skrivutvecklingsplan för grundskolan. Skolnämnden har prioriterat resurser i de tidiga skolåldrarna.

– När alla förstår vikten av skolutvecklingsarbete och vi får tid och resurser, då händer det saker, säger Catharina.

– Ofta får eleverna stöd högre upp i åldrarna och det har i många fall visat sig vara för sent, säger skolnämndens ordförande Sven Jansson (S).

– De extra skriv- och läsresurserna ser vi som goda investeringar i framtiden som kommer att betala sig på längre sikt.

Språk-, läs- och skrivutvecklingsplan

Catharina har tillsammans med en referensgrupp med lärare från alla grundskolans årskurser tagit fram en språk-, läs- och skrivutvecklingsplan. Den gäller från förskoleklass till och med årskurs 9.

– Planen är ett levande dokument som är under ständig utveckling och den vilar på vetenskaplig grund, säger Catharina.

Catharina och referensgruppen träffas regelbundet och diskuterar olika pedagogiska situationer.

– Vi kopplar teorin till praktiken och ger varandra konkreta lektionstips, säger Catharina.

Catharina menar att det finns tre viktiga hörnstenar i språk-, läs- och skrivutveckling: mentorskap, kollegialt lärande och det reflekterande pedagogiska samtalet.

På flera skolor arbetar lärarna med det reflekterande pedagogiska samtalet genom att vara med på varandras lektioner och utvärdera efteråt.

Prioriterat av skolnämnden

Språk-, läs- och skrivsatsningen är prioriterad av skolnämnden. Sedan skolnämnden tillträdde 2015 har kommunen även tagit tillvara på alla statliga satsningar som gjorts, till exempel lågstadiet och förskolan.

– Vår ambition är att politiken ska vara ett verkligt stöd för lärarna. Samtidigt är det viktigt att vi ställer krav på bra resultat, säger Sven Jansson.

– Men vi försöker att komma ifrån hysterin att bara jämföra sig med andra. Det är först när man jämför sig med sig själv som det blir realistiskt att mäta framsteg.

Socialdemokraterna satte i gång med skolutvecklingsarbetet tidigt i sin mandatperiod genom att förespråka en oberoende skolkommission.

Kommunen har nu en skolkommission som ska ge förslag på hur skolan kan förbättras.

– Vi har som mål att inom fem år vara bland de främsta kommunerna när det gäller skolresultat, säger Sven.

Enköping