Fortsatt arbete med ny kommunal skola på väster

Publicerad

Ny kommunal grundskola och grundsärskola på gång i västra Enköping.

Enöglaskolan håller till i gamla Västerledsskolans lokaler som är föråldrade och behöver ersättas med en ny skola. Efter en utredning om kommunal respektive fristående skola är den politiska inriktningen att Enköping behöver två skolor i området. Därmed kunde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 19 maj besluta om att gå vidare med den planering för kommunal skola som inletts tidigare.

Enligt beslutet ska en kommunal F-9-skola och grundsärskola byggas intill lokalerna som utgör dagens Enöglaskola. Nybygget ska placeras på ett sådant vis att man i stor utsträckning kan vara kvar i de nuvarande lokalerna under tiden som den nya skolan byggs. En idrottshall med fritidsgård belägen norr om skolan ingår också i planerna.

Större skola för växande område

Den nya skolan ska rymma 850 elever i årskurs F-9 vilket innebär en utökning av elevplatser. Detta ses som nödvändigt mot bakgrund av att västra delen av Enköping växer och kommer att växa än mer framöver med många nya bostäder. Den nya kommunala skolan kommer inte ensam att klara elevtrycket på sikt. Därför har diskussioner förts med Internationella Engelska Skolan om etablering, även om inga beslut kring det är klara.

Särskola samlad

Beslutet i nämnden innefattar att grundsärskola byggs som en integrerad del av den nya skolan. Idag är kommunens grundsärskola uppdelad på Enöglaskolan och Bergvretenskolan men nybygget innebär att all verksamhet samlas i samma skola. Särskolan är i stort behov av större och mer ändamålsenliga lokaler.

Vad som händer härnäst

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer en programhandling vilket också ska godkännas genom beslut i tekniska nämnden i juni. I programhandlingen tar man fram tydligare idéer och skisser på hur skolan och utemiljön ska utformas. Programhandlingen ska vara klar i april 2022 och först därefter tas beslutet att starta investeringen i den nya skolan. Det beslutet behöver enligt kommunens regler tas både i berörda nämnder, i kommunstyrelse och i kommunfullmäktige eftersom det rör sig om en stor investering.

Enköping

Dagens föråldrade lokaler för Enöglaskolan ska ersättas med nya. Foto: Maja Geffen