Koppling till Lgr11

Enabygdens naturskoleverksamhets (ENV) och Enköpings Naturvetenskap och Tekniks (ENaT) teman, kopplade till Lgr 11 och det centrala innehållet i de naturvetenskapliga ämnena och teknik för årskurs 1-3.

Centralt innehåll i de naturorienterade ämnen

Året runt i naturen

 • 1. Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • 2. Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. ENV: Skogen på vintern, Vår i skogen, Naturens mångfald
 • 3. Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. ENV: Småkryp, Skogen på vintern, Vår i skogen, Naturens mångfald
 • 4. Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. ENV: Småkryp, Skogen på vintern, Vår i skogen, Naturens mångfald

Kropp och hälsa

 • 5. Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. ENaT: Kroppens byggstenar
 • 6. Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. ENaT: Kroppens byggstenar
 • 7. Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. ENV: Sinnen

Kraft och rörelse

 • 8. Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor. ENV: Fysik på lekplatsen, ENaT: Bygga fordon
 • 9. Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. ENV: Fysik på lekplatsen

Material och ämnen i vår omgivning

 • 10. Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. ENaT: Materials egenskaper
 • 11. Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. ENaT: Materials egenskaper
 • 12. Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. ENaT: Vattnets former
 • 13. Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras. ENaT: Upp i det blå, Luftundersökningar
 • 14. Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering. ENaT: Blandningar och lösningar

Berättelser om natur och naturvetenskap

 • 15. Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. ENaT: Materials egenskaper
 • 16. Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen. ENaT: Materials egenskaper

Metoder och arbetssätt

 • 17. Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. ENV: Småkryp, Skogen på vintern, Vår i skogen, Naturens mångfald, Sinnen
 • 18. Enkla naturvetenskapliga undersökningar. ENV: Fysik på lekplatsen ENaT: Kroppens byggstenar, Materials egenskaper, Vattnets former, Upp i det blå, Luftundersökningar, Blandningar och lösningar
 • 19. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. ENV: Fysik på lekplatsen ENaT: Kroppens byggstenar, Materials egenskaper, Vattnets former, Upp i det blå, Luftundersökningar, Blandningar och lösningar

Centralt innehåll teknik

Tekniska lösningar

 • 20. Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer. ENaT: Programmera mera
 • 21. Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag. ENV: Fysik på lekplatsen, Teknik ute
 • 22. Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl. ENV: Teknik ute ENaT: Bygga fordon, Upp i det blå
 • 23. Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. ENV: Teknik ute ENaT: Bygga fordon, Upp i det blå
 • 24. Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. ENaT: Upp i det blå, Bygga fordon

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • 25. Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras. ENV: Teknik ute
 • 26. Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. ENaT: Bygga fordon
 • 27. Att styra föremål med programmering. ENaT: Programmera mera
 • 28. Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller. . ENaT: Upp i det blå, Bygga fordon

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • 29. Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. ENV: Teknik ute
 • 30. Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid. ENaT: Materials egenskaper
 • 31. Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

 

Centralt innehåll

Nr:

ENV

ENaT

2, 17.

Skogen på vintern.

Vår i skogen

Naturens mångfald

 

3, 4, 17

Småkryp

Skogen på vintern

Vår i skogen

Naturens mångfald

 

5, 6, 18, 19

 

Kroppens byggstenar

7, 17

Använd dina sinnen

 

8, 9, 18, 19, 21.

Fysik på lekplatsen

 

10, 11, 15, 16, 18, 19, 30

 

Materials egenskaper

12, 18,19.

 

Vattnets former

13, 18, 19.

 

Upp i det blå

Luftundersökningar

14, 18, 19.

 

Blandningar och lösningar

21, 22, 23 25,29

Teknik ute

 

18, 19, 22, 23, 24, 28

 

Upp i det blå

8, 22, 23, 24, 26, 28

 

Bygga fordon

20, 27

 

Programmera mera