Kommunens organisation

Här kan du läsa om Enköpings kommuns organisation och ansvarsfördelning. Du kan också ladda ner en organsiationsskiss.

Kommunledning

Den politiska kommunala ledningen i Enköping består av:

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Plex-utskottet

Politiska nämnder

De politiska nämnderna i Enköping består av:

 • Krisledningsnämnden
 • Miljö- och byggnadsnämnden
 • Socialnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Upplevelsenämnden
 • Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden
 • Valnämnden
 • Vård- och omsorgsnämnden
 • Överförmyndarnämnden

Förvaltningar

Under varje nämnd finns en eller flera kommunala förvaltningar med kommunanställda. De bereder ärenden, verkställer de beslut som politikerna fattat, och ​bedriver all den övriga verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Det finns sju förvaltningar i Enköpings kommun:

 • Kommunlednings­förvaltningen
 • Miljö- och byggnadsförvaltningen
 • Samhällsbyggnads­förvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Upplevelseförvaltningen
 • Utbildningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

Bolag och förbund

Bolag

 • Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB)
 • AB Enköpings Hyresbostäder (EHB)
 • ENA Energi AB (ENAE)

Förbund

 • Räddningstjänsten Enköping–Håbo
 • ​VafabMiljö

Kommunala råd

Inom kommunen finns ett antal råd där förtroendevalda, representanter för kommunens invånare och tjänstemän träffas för en gemensam dialog.

 • Kommunala finska samrådet
 • Kommu­nala pensio­närs­rådet
 • Kommu­nala natur- och frilufts­rådet
 • Kommunala tillgänglighetsrådet

Organisationsschema

Här kan du genom att ladda ner en bild se och skriva ut kommunens organisationsschema som PDF.

Ordlista till organisationsschemat

 • EMAB: Enköpings kommuns moderbolag AB
 • EHB: Enköpings hyresbostäder
 • RTJ Enköping-Håbo: Räddningstjänsten Enköping-Håbo
 • MBN: Miljö- och byggnadsnämnden
 • MBF: Miljö- och byggnadsförvaltningen
 • VON: Vård- och omsorgsnämnden
 • VOF: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • UPN: Upplevelsenämnden
 • UPF: Upplevelseförvaltningen
 • VN: Valnämnden
 • KLN: Krisledningsnämnden
 • KF: Kommunfullmäktige
 • KS: Kommunstyrelsen
 • KLF: Kommunlednings­förvaltningen
 • TN: Tekniska nämnden
 • SBF: Samhällsbyggnads­förvaltningen
 • UAN: Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden
 • UF: Utbildningsförvaltningen
 • SN: Socialnämnden
 • SF: Socialförvaltningen
 • ÖFN: Överförmyndarnämnden