Dokument i författnings­samling

Här hittar du alla dokument i Enköpings kommuns författningssamling.

Arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning Pdf, 712 kB. (Pdf, 712 kB)

Delegations­ordning

En delegationsordning beskriver vilka beslutsfattare som har mandat att fatta vilka beslut på en nämnds vägnar.

Kommunstyrelsens delegationsordning Pdf, 744 kB. (Pdf, 744 kB)

Kommundirektörens vidaredelegation Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning Pdf, 700 kB. (Pdf, 700 kB)

Socialnämndens delegationsordning Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Tekniska nämndens delegationsordning Pdf, 725 kB. (Pdf, 725 kB)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning Pdf, 859 kB. (Pdf, 859 kB)

Upplevelsenämndens delegationsordning Pdf, 840 kB. (Pdf, 840 kB)

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Pdf, 760 kB. (Pdf, 760 kB)

Föreskrifter

Föreskrifter är kommunala regler som gäller för alla, både invånare och kommunen.

Anvisningar för grävning Pdf, 881 kB. (Pdf, 881 kB)

Lokala föreskrifter - renhållning av gångbanor inom Enköpings kommun Pdf, 55 kB. (Pdf, 55 kB)

Avfallsföreskrifter Pdf, 366 kB. (Pdf, 366 kB)

Hälsoskyddsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 531 kB. (Pdf, 531 kB)

Miljöföreskrifter

Enköpings kommuns vattenskyddsföreskrifter Pdf, 17 kB. (Pdf, 17 kB)

Enköpings kommuns vattenskyddsområde

Ordningsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hamnföreskrifter Pdf, 59 kB. (Pdf, 59 kB)

Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifter Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Enköpings kommun lokala ordningsföreskrifter om torghandel Pdf, 39 kB. (Pdf, 39 kB)

Vatten- och avloppsföreskrifter

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Enköpingsåsen i Fagerudd Pdf, 23 kB. (Pdf, 23 kB)

Planer

Enköpings kommuns översiktsplan Pdf, 15 MB. (Pdf, 15 MB)

Enköpings kommuns fördjupade översiktsplaner

Enköpings kommuns trafikstrategi Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Enköpings kommuns vatten- och avloppsplan Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Enköpings kommuns gång- och cykelplan Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Enköpings kommuns hållbarhetslöften

Enköpings kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023 Pdf, 14 MB. (Pdf, 14 MB)

Enköpings kommuns avfallsplan 2020-2030 Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Enköpings kommuns årsplan med budget 2021 och plan 2022-2023 Pdf, 963 kB. (Pdf, 963 kB)

Klimatkontrakt 2030 mellan Enköpings kommun och myndigheterna Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket och Viable Cities Pdf, 975 kB. (Pdf, 975 kB)

Utbildnings- och arbetsmarknads­nämndens årsplan 2021 Pdf, 894 kB. (Pdf, 894 kB)

Utbildnings- och arbetsmarknads­nämndens långsiktiga plan 2020-2023 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Vård- och omsorgs­nämndens årsplan 2021 Pdf, 174 kB. (Pdf, 174 kB)

Vård- och omsorgs­nämndens långsiktiga plan 2020-2023 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Socialnämndens årsplan 2021 Pdf, 997 kB. (Pdf, 997 kB)

Socialnämndens långsiktiga plan 2020-2023 Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Bilaga – revidering av indikatorer i vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-2023 Pdf, 133 kB. (Pdf, 133 kB)

Miljö- och byggnadsnämndens årsplan 2021 Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Miljö- och byggnadsnämndens långsiktiga plan 2020-2023 Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Upplevelsenämndens årsplan 2021 Pdf, 5 MB. (Pdf, 5 MB)

Policy

Internationell policy Pdf, 871 kB. (Pdf, 871 kB)

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppstaxepolicy Pdf, 49 kB. (Pdf, 49 kB)

Dagvattenpolicy Pdf, 618 kB. (Pdf, 618 kB)

Parkeringspolicy Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Policy för lokalförsörjning Pdf, 667 kB. (Pdf, 667 kB)

Reglementen

Anger de olika nämndernas uppgifter och ansvarsområden.

Arkivreglemente Pdf, 294 kB. (Pdf, 294 kB)

Kommunstyrelsens reglemente Pdf, 832 kB. (Pdf, 832 kB)

Krisledningsnämndens reglemente Pdf, 79 kB. (Pdf, 79 kB)

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Revisorernas reglemente Pdf, 607 kB. (Pdf, 607 kB)

Socialnämndens reglemente Pdf, 664 kB. (Pdf, 664 kB)

Tekniska nämndens reglemente Pdf, 735 kB. (Pdf, 735 kB)

Upplevelsenämndens reglemente Pdf, 682 kB. (Pdf, 682 kB)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Valnämndens reglemente Pdf, 117 kB. (Pdf, 117 kB)

Vård- och omsorgsnämndens reglemente Pdf, 656 kB. (Pdf, 656 kB)

Regler

Regler för hantering av stiftelser Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Regler för mottagande av donationer Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Underlag för donationsbrev Pdf, 86 kB. (Pdf, 86 kB)

Regler för sponsring Pdf, 955 kB. (Pdf, 955 kB)

Regler för bidrag med idrotts- och kulturverksamhet Pdf, 134 kB. (Pdf, 134 kB)

Regler för arvoden och partistöd Pdf, 116 kB. (Pdf, 116 kB)

Riktlinjer

Riktlinjer för assistanshundar i kommunens lokaler Pdf, 195 kB. (Pdf, 195 kB)

Riktlinjer för bland annat buller vid offentliga tillställningar Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 258 kB. (Pdf, 258 kB)

Riktlinjer för huvudmanskap Pdf, 54 kB. (Pdf, 54 kB)

Riktlinjer för markanvisningsavtal Pdf, 154 kB. (Pdf, 154 kB)

Riktlinje bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Riktlinjer för oljeavskiljare Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Socialnämndens riktlinjer för alkohol Pdf, 259 kB. (Pdf, 259 kB)

Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng Pdf, 700 kB. (Pdf, 700 kB)

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Pdf, 751 kB. (Pdf, 751 kB)

Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd Pdf, 665 kB. (Pdf, 665 kB)

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter i Enköpings kommun Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten och avloppstaxa 2021 Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Upplevelsenämndens taxor och avgifter Pdf, 682 kB. (Pdf, 682 kB)

Vård-och omsorgförvaltningen taxor och avgifter

Miljö- och byggnadsförvaltningens taxor och avgifter

Årsredovisning

Enköpings kommuns årsredovisning 2020 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)