Dokument i författnings­samling

Här hittar du alla dokument i Enköpings kommuns författningssamling.

Arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordningPDF (pdf, 712 kB)

Delegations­ordning

En delegationsordning beskriver vilka beslutsfattare som har mandat att fatta vilka beslut på en nämnds vägnar.

Kommunstyrelsens delegationsordningPDF (pdf, 3 MB)

Kommundirektörens vidaredelegationPDF (pdf, 2 MB)

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordningPDF (pdf, 700 kB)

Socialnämndens delegationsordningPDF (pdf, 1 MB)

Tekniska nämndens delegationsordningPDF (pdf, 725 kB)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordningPDF (pdf, 859 kB)

Upplevelsenämndens delegationsordningPDF (pdf, 840 kB)

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordningPDF (pdf, 760 kB)

Föreskrifter

Föreskrifter är kommunala regler som gäller för alla, både invånare och kommunen.

Anvisningar för grävningPDF (pdf, 881 kB)

Lokala föreskrifter - renhållning av gångbanor inom Enköpings kommunPDF (pdf, 55 kB)

AvfallsföreskrifterPDF (pdf, 366 kB)

Hälsoskyddsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 531 kB)

Miljöföreskrifter

Enköpings kommuns vattenskyddsföreskrifterPDF (pdf, 17 kB)

Enköpings kommuns vattenskyddsområde

Ordningsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hamnföreskrifterPDF (pdf, 59 kB)

Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifterPDF (pdf, 3 MB)

Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifter om torghandelPDF (pdf, 39 kB)

Vatten- och avloppsföreskrifter

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPDF (pdf, 3 MB)

Skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Enköpingsåsen i FageruddPDF (pdf, 23 kB)

Planer

Enköpings kommuns översiktsplanPDF (pdf, 15 MB)

Enköpings kommuns fördjupade översiktsplaner

Enköpings kommuns trafikstrategiPDF (pdf, 2 MB)

Enköpings kommuns vatten- och avloppsplanPDF (pdf, 3 MB)

Enköpings kommuns gång- och cykelplanPDF (pdf, 3 MB)

Enköpings kommuns hållbarhetslöften

Enköpings kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023PDF (pdf, 14 MB)

Enköpings kommuns avfallsplan 2020-2030PDF (pdf, 1 MB)

Enköpings kommuns årsplan med budget 2021 och plan 2022-2023PDF (pdf, 963 kB)

Klimatkontrakt 2030 mellan Enköpings kommun och myndigheterna Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket och Viable CitiesPDF (pdf, 975 kB)

Utbildnings- och arbetsmarknads­nämndens årsplan 2021PDF (pdf, 894 kB)

Utbildnings- och arbetsmarknads­nämndens långsiktiga plan 2020-2023PDF (pdf, 2 MB)

Vård- och omsorgs­nämndens årsplan 2021PDF (pdf, 174 kB)

Vård- och omsorgs­nämndens långsiktiga plan 2020-2023PDF (pdf, 2 MB)

Socialnämndens årsplan 2021PDF (pdf, 997 kB)

Socialnämndens långsiktiga plan 2020-2023PDF (pdf, 3 MB)

Bilaga – revidering av indikatorer i vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-2023PDF (pdf, 133 kB)

Miljö- och byggnadsnämndens årsplan 2021PDF (pdf, 4 MB)

Miljö- och byggnadsnämndens långsiktiga plan 2020-2023PDF (pdf, 4 MB)

Upplevelsenämndens årsplan 2021PDF (pdf, 5 MB)

Policy

Internationell policyPDF (pdf, 871 kB)

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppstaxepolicyPDF (pdf, 49 kB)

DagvattenpolicyPDF (pdf, 618 kB)

ParkeringspolicyPDF (pdf, 1 MB)

Policy för lokalförsörjningPDF (pdf, 667 kB)

Reglementen

Anger de olika nämndernas uppgifter och ansvarsområden.

ArkivreglementePDF (pdf, 294 kB)

Kommunstyrelsens reglementePDF (pdf, 765 kB)

Krisledningsnämndens reglementePDF (pdf, 79 kB)

Miljö- och byggnadsnämndens reglementePDF (pdf, 1 MB)

Revisorernas reglementePDF (pdf, 607 kB)

Socialnämndens reglementePDF (pdf, 664 kB)

Tekniska nämndens reglementePDF (pdf, 735 kB)

Upplevelsenämndens reglementePDF (pdf, 682 kB)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglementePDF (pdf, 2 MB)

Valnämndens reglementePDF (pdf, 117 kB)

Vård- och omsorgsnämndens reglementePDF (pdf, 656 kB)

Regler

Regler för hantering av stiftelserPDF (pdf, 2 MB)

Regler för mottagande av donationerPDF (pdf, 1 MB)

Underlag för donationsbrevPDF (pdf, 86 kB)

Regler för sponsringPDF (pdf, 955 kB)

Regler för bidrag med idrotts- och kulturverksamhetPDF (pdf, 134 kB)

Regler för arvoden och partistödPDF (pdf, 116 kB)

Riktlinjer

Riktlinjer för assistanshundar i kommunens lokalerPDF (pdf, 195 kB)

Riktlinjer för bland annat buller vid offentliga tillställningarPDF (pdf, 1 MB)

Riktlinjer för exploateringsavtalPDF (pdf, 258 kB)

Riktlinjer för huvudmanskapPDF (pdf, 54 kB)

Riktlinjer för markanvisningsavtalPDF (pdf, 154 kB)

Riktlinje bostadsförsörjningsprogram 2016-2020PDF (pdf, 2 MB)

Riktlinjer för oljeavskiljarePDF (pdf, 2 MB)

Socialnämndens riktlinjer för alkoholPDF (pdf, 259 kB)

Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpengPDF (pdf, 700 kB)

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgPDF (pdf, 751 kB)

Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stödPDF (pdf, 665 kB)

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter i Enköpings kommunPDF (pdf, 2 MB)

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten och avloppstaxa 2021PDF (pdf, 3 MB)

Upplevelsenämndens taxor och avgifterPDF (pdf, 682 kB)

Vård-och omsorgförvaltningen taxor och avgifter

Miljö- och byggnadsförvaltningens taxor och avgifter

Årsredovisning

Enköpings kommuns årsredovisning 2020PDF (pdf, 2 MB)