Hur kommunen är organiserad

Läs om hur kommunens organisation är uppbyggd och hur en kommun fungerar.

Orga­nisations­schema

Kommunens organisation

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Kommunens verksamhet är organiserad i elva nämnder, sju förvaltnignar, tre bolag och två förbund. De styrs på olika sätt.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs av invånarna vart fjärde år. Fullmäktige fattar beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom samtliga verksamhetsområden. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag.

Nämnder

Kommunens arbete är så omfattande att kommunstyrelsen inte ensam kan klara att handlägga alla ärenden. Därför finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som har tilldelats och är specialiserade inom olika områden. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Nämnderna beslutar själva mer i detalj om mål och riktlinjer för sina respektive områ​den. Varje förvaltning är knuten till en eller flera nämnder.

Förvaltningar

Det utförande delen av verksamheten är organiserad som förvaltningar, bolag och förbund. Förvaltningarna är styrda av nämnder, bolag är styrda av styrelser och kommunalförbund är styrda av direktioner.

Under varje nämnd finns en eller flera kommunala förvaltningar med kommunanställda som bereder ärenden, verkställer de beslut som politikerna fattat, och ​bedriver all den övriga verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Det finns åtta förvaltningar i Enköpings kommun:

 • Kommunledningsförvaltningen
 • Miljö- och byggnadsförvaltningen
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Upplevelseförvaltningen
 • Utbildningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

Bolag

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i aktiebolagsform där kommunen är ensam ägare eller delägare. Varje bolag har en egen styrelse som består av kommunpolitiker.

Enköpings kommun har tre kommunala bolag:

 • Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB)
 • AB Enköpings Hyresbostäder (EHB)
 • ENA Energi AB (ENAE)

Förbund

Vissa delar av verksamheten bedrivs som förbund med andra kommuner. Kommunalförbunden styrs av en så kallad direktion där kommunpolitiker från de medverkande kommunerna ingår.

I Enköpings kommun finns två kommunalförbund:

 • Räddningstjänsten Enköping–Håbo
 • ​VafabMiljö

Kommunalråd

Kommunalråd och oppositionsråd är heltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. I Enköpings kommun finns två kommunalråd och ett oppositionsråd.

Ordlista

 • EMAB: Enköpings kommuns moderbolag AB
 • EHB: Enköpings hyresbostäder
 • RTJ Enköping-Håbo: Räddningstjänsten Enköping-Håbo
 • MBN: Miljö- och byggnadsnämnden
 • MBF: Miljö- och byggnadsförvaltningen
 • VON: Vård- och omsorgsnämnden
 • VOF: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • UPN: Upplevelsenämnden
 • UPF: Upplevelseförvaltningen
 • VN: Valnämnden
 • KLN: Krisledningsnämnden
 • KF: Kommunfullmäktige
 • KS: Kommunstyrelsen
 • KLF: Kommunledningsförvaltningen
 • TN: Tekniska nämnden
 • SBF: Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • UAN: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • UF: Utbildningsförvaltningen
 • SN: Socialnämnden
 • SF: Socialförvaltningen
 • ÖFN: Överförmyndarnämnde
Illustration över Enköpings kommuns organisation

Så fungerar kommun­en

Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen i Enköping. Det är politikerna som Enköpings invånare valt som beslutar om vilka uppdrag kommunens medarbetare ska utföra.

Det är kommunen som ser till att parker och gator underhålls, alla får vatten i kranen och att vi har bra cykelbanor och skolor där eleverna kan känna sig trygga och utvecklas. Äldre och personer med funktionshinder ska ha hög livskvalitet och ett tryggt, stimulerande boende och stöd i vardagen.

Kommunen bygger och planerar staden och de närliggande orterna och ser till att det är en kommun för alla där där de händer saker inom till exempel friluftsliv, musik, nöjen och kultur.

En del uppgifter måste alla kommuner göra enligt lag, andra är frivilliga.

Kommun­fullmäktige och kommun­styrelsen

Den politiska ledningen i Enköpings består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Nämnderna består av förtroende­valda

Enköpings kommun har nio politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige. Vardera nämnd har sitt ansvarsområde.

Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Förvaltning­arna består av medarbetare

Nämnderna ansvarar för förvaltningarna, det finns sex stycken förvaltningar, och kommunledningskontoret som lyder under kommunstyrelsen.

Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är liksom nämnderna uppdelade i olika verksamhetsområden.