Styrning- och uppföljning

Vi planerar, genomför, utvärderar och förbättrar kvaliteten i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Enköpings kommuns fullmäktige fastställer årligen inriktning av kommunens verksamhet, med inriktningsmål och ekonomiska prioriteringar för kommande fyraårsperiod i Samhällsbygget Enköping.

Socialnämndens verksamhet bidrar till att uppnå de strategiska målen genom en verksamhet som främjar människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet till aktivt deltagande i samhällslivet i sin helhet och inte minst i Enköping. Utifrån detta dokument upprättar socialnämnden en nämndplan. Nämndplanen är nämndens viktigaste styrdokument och fastslår nämndens politiska vilja för det kommande året.

Socialnämnden rapporterar verksamhetsresultat samt utfall och analys av smartmål och eventuella uppdrag.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

För att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna ska ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finnas. I detta ledningssystem ingår bland annat:

  • dokumenterade processer och rutiner
  • beskrivning av samverkan
  • systematiskt förbättringsarbete såsom egenkontroll och genomförande av riskanalyser
  • utredning av avvikelser
  • klagomålshantering
  • Lex Sarah
  • dokumentation
  • sammanställning och analys av genomfört arbete
  • på vilket sätt personalen medverkar och bidrar till verksamheternas utveckling.

Verksamhetsplaner och avdelningsplaner

Det är i verksamhetsområdets verksamhetsplan och avdelningsplaner som medarbetarna bidrar med sin kunskap och erfarenhet för att nå måluppfyllelse. Genom verksamhetsområdets verksamhetsplan och varje avdelnings egen plan är medarbetarna delaktiga i att formulera de verksamhetsnära målen, det vill säga hur verksamheten ska omsätta och verkställa nämndens mål.

Uppföljningsplan

Uppföljning av insatser och formulerade mål ska finnas dokumenterade i en uppföljningsplan där det också framgår hur, när och av vem uppföljningen ska genomföras.

Medarbetarna är delaktiga och aktiva i uppföljningen och att göra relevanta analyser av resultaten tillsammans med sin närmaste arbetsledning. Uppföljning och analyserna lämnas till socialnämnden vid årets delboksrapportering.