Tekniska nämndens ansvar

Nämnden ansvarar för en mängd frågor; från stora övergripande planer som utvecklar vår stad till måltider i kommunala skolor.

Utforma och sköta gator, parker, torg

Tekniska nämndens uppdrag är att utforma och utveckla det offentliga rummet, det vill säga gatu- och parkmiljöer, grön- och rekreationsområden, samt allmänna platser som torg- och hamnområden, publika byggnader.

Nämnden ansvarar för att parker och grönytor uppskattas av många och bjuder in till rekreation. Nämnden ansvarar även för pedagogiskt och säkert utformade lekplatser, välskött kommunägd skog, välstädade torg och gatumiljöer.

Utveckla mötesplatser

I uppdraget ingår att utveckla och förvalta mötesplatser för alla människor, oavsett deras rörelseförmåga, deras ålder eller var de bor i kommunen.

Fungerande trafik och parkeringar

Till nämndens uppdrag hör även att bidra till en fungerande parkerings- och trafikpolitik.

Dricksvatten och fungerande avlopp

Inom kommunens geografiska område ska nämnden erbjuda vatten av god kvalitet och rent avloppsvatten.

Goda måltider och rena lokaler

Nämndens uppdrag är även att laga näringsriktiga måltider inom kommunal verksamhet och svara för att kommunens lokaler är välstädade