Verksamhetsresultat

Nämndens verksamheter har en driftbudget i balans. Huvuduppgifterna är vatten och avlopp, måltidsservice, fastighet, park och gata, städservice samt plan och exploatering.

Nämndens verksamhetsresultat

Under året har tekniska nämndens verksamheter genomfört sina huvuduppgifter med driftbudget i balans. Vi har fortsatta utmaningar med våra äldre anläggningar där det idag är kostsamt och svårt att genomföra underhåll, utveckling och drift.

Extra ordinära händelser och resursbrist har inneburit att omprioriteringar gjorts under verksamhetsåret.

Nämndens huvuduppgifter

Vatten och avlopp

 • Leverans av hälsomässigt säkert vatten
 • Uppfyllande av miljökrav gällande avlopp (dagvatten och spillvatten)
 • Förvaltning/VAanläggningarnas status (ledningsnät och VA-verk)

Måltidsservice

 • Rätt produkt i rätt tid, leverans av måltider inom skola, förskola och äldreomsorg
 • Näringsriktiga måltider i enlighet med skollagen

Fastighet

 • Säkerställa funktionsdugliga lokaler för kommunens verksamheter
 • Produktion av nya objekt enligt beslut

Park och gata

 • Kommunens parker, torg och lekplatser är tillgängliga, trygga och fyller rätt funktionr
 • Kommunens infrastruktur (gator och gc-vägar) är tillgängliga och fyller rätt funktion
 • Trafiksäkra flöden för kommunens trafikanter

Städservice

 • Leverans av lokalvård inom kommunens verksamheter

Plan och exploatering

 • Markförvaltning
 • Nyttjanderätter
 • Exploateringsuppdrag