Styrnings- och uppföljnings­processen

Utifrån nämndens plan och mål tar förvaltningen fram konkreta aktiviteter och leveranser som ska leda till att nämndens och kommunens mål uppfylls.

Effektkedjor

Upplevelsenämnden arbetar aktivt med effektkedjor i planeringen för att säkerställa att de aktiviteter som görs och leveranser som sker är kopplade till mål och skapar en tydlig röd tråd. Det ger också medvetenhet i att det som görs i verksamheterna har koppling till önskade effekter och vidare leder mot politiska mål. Nedan följer en övergripande beskrivning av en effektkedja:

Aktivitet: De aktiviteter som genomförs. Aktiviteter är något som vi gör för att göra leveranser.

Leverans: En konkret leverans till en mottagare från ett projekt eller ett uppdrag/uppgift. Exempelvis en rapport som levereras.

Tidiga effekter: Som sker när leveransen träffar målgruppen, förändring som uppstår ganska snart efter leveransen.

Effekt långsikt: förändringen av tillståndet efter en längre tid på grund av leveransen.

Leveranser är tänkta för att skapa önskvärda effekter som effektmålen ger uttryck för, och utgör en del i uppföljningen att se om planerade leveranser är gjorda. Det kan ofta enkelt redogöras genom ja eller nej samt kompletteras med en kort beskrivning av läget för de leveranser som inte är gjorda enligt plan.

Vision

Indikatorer och kundmätningar

För att visa om vi är på väg att uppfylla mål eller inte används indikatorer, till exempel gällande besöksstatistik. Undersökningar med frågor till besökare ger ytterligare kunskap om verksamheten utifrån besökarnas behov och synpunkter. Det finns också möjlighet att göra djupare studier om verksamheten och dess effekter.

Indikatorer och undersökningar analyseras tillsammans med statusen på leveranserna för att få en samlad bild om hur det går för verksamheten. Detta utgör kunskap som är viktig för att vi ska kunna arbeta kostnadseffektivt och utveckla kvaliteten på tjänsterna, samt styra om verksamheten vid behov.

Uppföljning för styrning och utveckling

Under 2019 kommer det vid nämnden vara ökat fokus på uppföljning, där det centrala är uppbyggnad av kunskap och lärande om utifrån bland annat resultatdialoger, där frågor och diskussioner om resultat och effekter, utifrån insatta resurser, utgör en grund för fortsatt styrning och utveckling av verksamheten.

En utveckling av planerings- och uppföljningsprocessen är planerad att ske genom att i ökad uträckning få ihop verksamhet och ekonomi, samt att integrera relevanta delar ytterligare i processerna planering och uppföljning. Exempelvis internkontrollplaner.

Uppföljningen av verksamhetsresultatet sker integrerat i uppföljningsprocessen, löpande under året, med särskilt fokus vid tertialuppföljningar, samt i samband med årsredovisning och budgetunderlag. Nämndens uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet kommer att ske i enlighet med kommunledningsförvaltningens process och tidplan.

Möjligheten att nå uppsatta mål förutsätter att inga större förändringar görs av budget eller att förändringar i omvärlden väsentligen förändrar förutsättningarna. Om så sker kan nämnden överväga att justera prioriteringar, mål och budget.

Förbättringsarbete

Upplevelsenämnden har under 2018 påbörjat ett mer omfattande förbättringsarbete genom att identifiera utvecklingsprocesser. Ett arbete som tas vidare under 2019 där fokus är att arbeta vidare utifrån prioriterade utvecklingsområden genom ett systematiskt förbättringsarbete.

Upplevelsenämnden välkomnar förbättringsförslag, synpunkter och klagomål som en viktig del i att förbättras. Arbetet med ständiga förbättringar har ännu inte antagit några systematiska former men ambitionen är att detta ska utvecklas under 2019.