Verksamhetsresultat

Under 2018 har nämnden arbetat med att utveckla tillgängligheten till verksamheter och arbetat för ett brett utbud av aktiviteter.

Nämndens verksamhetsresultat

Nämnden ha fokuserat på att det ska finnas ett brett och attraktivt utbud av verksamhet, för att göra det möjligt för alla att leva ett fysiskt och kulturellt aktivt och hälsosamt liv. Uppföljningar har visat på en god måluppfyllelse inom området.

Nämnden har även arbetat med att verksamheter ska upplevas tillgänliga, funktionella och trygga. Uppföljning har visat på god måluppfyllelse och främst inom trygghet.

Nämndens tjänsteportfölj/huvuduppgifter

 • Kulturskolan
 • kommunens fritidsverksamhet enligt lag om stöd och service (1993:387) till vissa funktionshindrade; § 9; punkt 7 (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov) icke föreningsorganiserade fritidsaktiviteter för barn och unga
 • främjandet av fysisk aktivitet bland kommunens alla invånare
 • att det finns ändamålsenliga
 • anläggningar och lokaler för fritids-, idrotts-, kultur- och annan rekreativ verksamhet
 • att göra anläggningar och lokaler tillgängliga för allmänhet och föreningar genom att hyra ut eller på annat sätt upplåta dessa
 • kommunens idrottsstipendier
 • främjandet av kulturlivet i kommunen
 • att folkbildning och biblioteksverksamhet sker minst i enlighet med bibliotekslag (2013:801)
 • konstnärlig utsmyckning av kommunens offentliga byggnader och platser; inköp och förvaltning av kommunens konstverk och samlingar; samt beslut om deras placering
 • kommunens kulturstipendier
 • främjandet av kommunens besöksnäring
 • parkguidningsverksamheten
 • kulturmiljövård och kulturhistoria; stöd till lokalhistorisk forskning; samt kommunens museiverksamhet
 • att estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla och/eller i samhälls­bilden karaktäristiska byggnader och miljöer bevaras
 • kommunens konsumentvägledning
 • kommunens uppgifter som tillståndsmyndighet för lotteritillstånd enligt lotterilag (1994:1000)
 • verksamhets- och konsultativt stöd till verksamheter och föreningar inom kultur- och fritidsområdet
 • stöd till föreningar och verksamheter när det gäller lokaler och anlägg­ningar; nämnden ska beakta Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler (2017:2)
 • att behovet av infrastruktur inom idrotts-, fritids-, kultur- och rekreations­området är väl dokumenterat och finns tillgängligt som underlag för översiktsplanering, programarbete etc.