Nämndens uppdrag och ansvar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för all utbildning inom skolväsendet från förskola till vuxenutbildning. Nämnden är också ansvarig för arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder.

För vem finns vi till?

Förskola och annan pedagogisk verksamhet har som målgrupp över 1 700 barn och deras familjer. Förskolan och den pedagogiska verksamheten lägger grunden för barns livslånga lärande och möjliggör för föräldrar att arbeta och studera.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem har som målgrupp över 4 300 elever och deras familjer. Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem utbildar framtidens medborgare och möjliggör för föräldrar att arbeta och studera.

Westerlundska gymnasiet utbildar framtidens arbetskraft genom att erbjuda Enköpings ungdomar gymnasieutbildning utifrån det programutbud som finns på skolan.

Komvux vänder sig till vuxna kommuninvånare som saknar eller behöver komplettera grundskole- eller gymnasieutbildning och/eller är nyanlända i Sverige och behöver lära sig det svenska språket. Inom ramen för komvux finns lärvux som erbjuder särskild utbildning för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Vuxenutbildningscentrum (VUC) ger arbetsmarknadsanpassade utbildningar till kommuninvånare som vill satsa på en yrkesutbildning och erbjuder utbildning för dem som saknar eller behöver komplettera sin gymnasieutbildning.

Yrkeshögskolan(YH) anordnar eftergymnasiala yrkesutbildningar i samråd med yrkesbranscher utifrån behov på arbetsmarknaden. YH vänder sig till studerande från hela landet. Kunder hos YH är också företag knutna till de utbildningsinriktningar som bedrivs.

Arbetsmarknadsenheten (AME) sysselsätter långtidsarbetslösa, de som via arbetsförmedlingen och försäkringskassan är i behov av arbetsträning och arbetsprövning samt ungdomar genom ungdomssatsningar. AME sysselsätter också ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), elever från gymnasiets introduktionsprogram som är i behov av alternativ sysselsättning, SFI-studerande som ska genomföra språkpraktik samt ungdomar som söker kommunalt feriearbete.

Integrationsenheten har som uppdrag att hjälpa nyanlända med mottagande och bosättning i Enköpings kommun. En nyanländ är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl eller synnerligen ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som hon eller han omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga under två till tre år.

Nämndens uppdrag

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna utförs. Med skolväsendet avses förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt kommunens ansvar för de utbildningar som bedrivs inom yrkeshögskolan. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska övervaka att verksamheten bedrivs i enlighet med lag, förordning, föreskrifter samt enligt kommunens egna mål, riktlinjer och andra styrdokument.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är arbetslöshetsnämnd och därmed ansvarig för kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller att ta emot och ge introduktion till flyktingar. Det är kommunstyrelsen som tecknar kommunens överenskommelser med länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.

Organisation

Utbildningsförvaltningen har drygt 1 400 anställda. De flesta arbetar på enheter inom förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning vilket är de huvudverksamheter som nämnden ansvarar för. Varje sådan verksamhetsform har en verksamhetschef. Dessa ingår i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med några andra nyckelfunktioner.

Verksamheten leds av en förvaltningschef som har sin placering på det gemensamma kontor som kallas utbildningskontoret. Tjänstemännen som arbetar där ger administrativ service till hela förvaltningen i form av stöd inom ekonomi, kommunikation, lokalfrågor, handläggning och myndighetsbeslut av olika slag.