Styrnings- och uppföljningsprocessen

Nämndplanen anger en grundläggande struktur som tydliggör vad i verksamheten som ska följas upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen.

Varje enhets systematiska kvalitetsarbete är ett underlag både för det egna förbättringsarbetet och för huvudmannens nulägesbedömning.

Rutiner för uppföljning

Nämndens beslutade mål för verksamhetsåret implementeras i verksamheterna. Lokala mål sätts i verksamheten utifrån lokalt beslutade politiska mål, nationell styrning och identifierade utmaningar i verksamheten. Mål och aktiviteter beskrivs i en verksamhetsplan för verksamheten. Uppföljning av resultat sker genom internkontrollrapport till nämnden utifrån beslutad internkontrollplan. Nämnden beslutar om ny internkontrollplan utifrån nya kunskaper om områden som identifieras som risker för att inte nå goda resultat i verksamheterna.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar, utifrån verksamhetsanalys och omvärldsorientering, för kommunledning och kommunstyrelse vilka identifierade utmaningar och kostnader som finns inför kommande budgetår. Redovisningen blir underlag för budgetprocessen inför kommande år.

Verksamheternas kvalitet, uppnådda resultat och ekonomi följs upp varje tertial genom rapport till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Tertial 1 redovisar verksamheterna arbetet med normer, värden, barns och elevers psykiska och fysiska hälsa, trygghet och studiero. Tertial 2 sker uppföljning av nyckeltal som till exempel betygsresultat och annan statistik. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgetramar för kommande verksamhetsår utifrån den information om kvalitet och utmaningar man fått i uppföljningssystemet och i den dialog med nämnd som skett om identifierade utmaningar.

Nya mål för kommande verksamhetsår sätts av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utifrån de kunskaper om verksamheternas resultat och kommande utmaningar som identifierats genom verksamhetsbesök, löpande kvalitetsuppföljning och redovisningen som skett löpande under året.

Nämnden genomför dessutom regelbundna verksamhetsbesök i samband med nämndsammanträden under hela året. Verksamhetsbesöken sker för att nämndens ledamöter ska ges tillfälle att möta elever och personal för att mer ingående kunna diskutera och få en bild av utmaningar som finns att hantera.

Nämnden får löpande rapporter vid sina sammanträden om den pågående verksamheten och träffar verksamheternas chefer för årliga planeringsseminarier.