Styrning och uppföljning

Vi planerar, genomför, utvärderar och förbättrar kvaliteten ett systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

För att säkra kvaliteten inom Enköpings vård- och omsorgsverksamheter bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete där vi planerar, genomför, utvärderar och förbättrar kvaliteten i enlighet med:

  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9,
  • 6 §, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387)
  • 31 §, hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763)
  • 3 kap. 3 §, socialtjänstlagen (SoL 2001:453)
  • 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659)

Olika metoder

Vård- och omsorgsförvaltningen har flera metoder för att förbättra och utveckla verksamhetens resultat genom ständiga förbättringar. Metoderna, riktlinjerna och verktygen finns samlade i det av nämnden fastställda kvalitetsledningssystemet.

Plan för intern kontroll

Nämnden antar varje år en särskild plan för genomförandet av intern kontroll. Den interna kontrollen ska resultera i förslag till förbättringar. Syftet är att stärka styrningen och att vidareutveckla de interna kontrollprocesserna. Det sker en kontinuerlig kvalitetssäkring av verksamhetens rutiner och processer. Samtliga anställda är skyldiga att följa gällande regler och anvisningar för intern kontroll.

Tillsyns- och uppföljningsarbetet utifrån socialtjänsten och hälso- och sjukvården ligger på tre plan och gäller såväl egen regi som privata utförare:

  • Individuppföljning
  • Verksamhetsuppföljning
  • Avtalsuppföljning

Återrapportering av ovanstående uppföljningar sker kontinuerligt till vård- och omsorgsnämnden.