Våra effektmål

Vård- och omsorgsnämnden har effektmål inom tre områden: kund och kvalitet, medarbetare och ekonomi.

Kund och kvalitet

 • Kunderna inom vård och omsorg upplever hög grad av delaktighet i sin planering av insatser.
  Målet är uppnått när de positiva svaren är 90 procent eller högre.
 • Kunderna inom vård och omsorg upplever hög grad av trygghet med våra insatser.
  Målet är uppnått när de positiva svaren är 80 procent eller högre.
 • Kunderna inom vård och omsorg upplever ett gott bemötande i kontakten med våra medarbetare.
  Målet är uppnått när de positiva svaren är 90 procent eller högre.
 • Kunderna inom särskilt boende och hemtjänst erbjuds strukturerad och systematisk vårdprevention genom Senior alert.
  Målet är uppnått när processuppfyllnaden* är ”grön”.

Medarbetare

 • Medarbetarna inom vård och omsorg upplever att deras kompetens tas tillvara.
 • Medarbetare inom vård och omsorg upplever att de har rätt kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter och därmed också en hög grad av arbetstillfredsställelse.
 • Medarbetarskapet påverkas positivt av det utvecklande ledarskapet.

Ekonomi

 • Samtliga verksamheter inom vård och omsorg utför sina uppdrag utifrån tilldelade resurser och har en ekonomi i balans som är hållbar över tid.
  Målet är uppnått när 100 procent av enheterna har en positiv budgetavvikelse.