Verksamhetsresultat

Viktiga delar att styra verksamheten efter är hög nöjdhet kring delaktighet, trygghet och bemötande.

Nämndens verksamhetsresultat

De senaste årens mätningar visar hög grad av nöjdhet med de insatser förvaltningen ger både i särskilt boende och i det egna hemmet. Det visar såväl förvaltningens egen enkät som Socialstyrelsens stora enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" där Enköping genomgående har ett högre nöjdhetsresultat än både länet och riket.

Nämnden ser fortsättningsvis att hög nöjdhet kring delaktighet, trygghet och bemötande är viktiga delar att styra verksamheten efter.

Nämndens tjänsteportfölj och huvuduppgifter

Tjänster, lagkrav

  • Handläggning och verkställighet av enskilda ärenden av vård, omsorg och hjälpkaraktär.
  • Kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen för personer över 18 år, dock ej de uppgifter som åligger socialnämnden enligt reglementet.
  • Kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen.
  • Kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Tjänster utöver lagkrav

  • Träffpunktsverksamhet
  • Seniorgym
  • Stöd till personer med syn- och hörselnedsättning
  • Sysselsättning inom psykiatriverksamhet