Kulturhuset kan byggas på Statt-tomten

Publicerad 2017-02-09

Ett nytt kulturhus på Statt-tomten i centrala Enköping, kulturskolan får flera byggnader att förfoga över och ett nytt kommunhus byggas vid Joar Blå.

Det är några av de förslag som den politiska ledningen i Enköping väljer att lyfta i sin inriktning för flera viktiga kommunala verksamheter och fastigheter i centrala Enköping. Även en ny gymnasieskola finns med i bilden.

– Enköping ska vara en levande stad med träffpunkter som skapar möten, säger Anders Wikman (NE), kommunalråd och ordförande i plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet).

– Vi vill bevara byggnader med kulturvärden och att våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.

Helhetsgrepp i centrumfrågan

Det har varit nödvändigt att ta ett samlat helhetsgrepp i centrumfrågan, eftersom det inte går att se till enskilda verksamheter eller fastigheter.

– Det är inte helt lätt, drar man i ett snöre påverkar det andra ställen. Allt hänger ihop, det går inte att plocka russinen ur kakan, säger kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S).

– Vi visar nu en tydlig inriktning där varje del behöver fortsatta utredningar och medborgardialoger. Det ska gå rätt beslutsväg, i nämnder, kommunstyrelse och eventuellt i kommunfullmäktige. Naturligtvis måste vi också se över de ekonomiska konsekvenserna.

Översiktsplan ska utveckla Enköping

Just nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Enköpings stad. Planen kommer att beskriva de övergripande förutsättningarna för utvecklingen av Enköping, där förslagen kommer att diskuteras i dialog med medborgarna.

– Inriktningen för de nu aktuella verksamheterna och fastigheterna ska ses som den politiska ledningens vägledning och ett komplement till översiktsarbetet, betonar Anders Wikman.

Kulturhuset blir ett nav i kulturstråket

Förslaget innebär att det på Statt-tomten byggs ett kulturhus. Upplevelsenämnden har redan i uppdrag att föreslå vad ett nytt kulturhus bör innehålla, där även en utveckling av biblioteket ingår. Med en placering på Statt-tomten blir kulturhuset ett nav i kulturstråket längs Kyrkogatan, i nära anslutning till Westerlundska gården och en utveckling för Stora Torget.

Kulturskolan kan byggas om

Kulturskolan blir kvar i kyrkbacken. Här ska man se över om flera av de kulturella byggnaderna kan rustas upp och byggas om för Kulturskolan, inklusive det klassiska så kallade gymnastikhuset från 1905.

Kommunhuset vid Joar Blå

Ett nytt kommunhus kan byggas vid Joar Blå, med en parkeringslösning för kommunanställda och centrumbesökare.

Gymnasieskola mitt emot Hälsohuset

En ny gymnasieskola kan exempelvis byggas på parkeringen mittemot Hälsohuset, men även där får fortsatta diskussioner visa vilken placering som är den bästa.

Viktig del av ett strategiskt mål

Förslaget som presenterades på plex-utskottets möte den 9 februari är en viktig del i det fokusområde som tillhör ett av kommunens strategiska mål:

”Med kommunens rika kulturarv som grund bygger vi tillsammans moderna mötesplatser och levande kommundelar. Så får begreppet ”Sveriges närmaste stad” en ny och djupare dimension, samtidigt som vi utvecklar ”Goda gröna Enköping”.

Skiss över byggplanerna i Enköpings centrum.

Skiss: Domagoj Lovas