Långsiktiga besparingar för kommunen

Publicerad 2019-01-28

Just nu arbetar alla förvaltningar med att ta fram förslag på långsiktiga besparingsåtgärder. Förslagen ska ingå i budgetarbetet för 2020.

Besparingsförslagen ska presenteras för respektive nämnd i februari. Beslut om budget 2020 tas av kommunfullmäktige 11 juni 2019.

Enköpings kommun behöver effektiviseringar på tre-fyra procent de närmaste åren om resultatnivån på två procent ska behållas. Det innebär att kommunen behöver sänka kostnadsnivån med 75-100 miljoner kronor.

Minskade intäkter och stora investeringar

Anledningen till kommunens ekonomiska utmaningar är flera:

 • Intäkter från skatter och generella statsbidrag kommer inte att öka lika mycket som kostnader för befintlig verksamhet.
 • Ökade kostnader framöver på grund av att andelen unga och äldre växer snabbare än personer i arbetsför ålder
 • Kommunen står inför stora investeringar. Vi behöver bland annat bygga förskolor, grundskolor och gymnasium.

Förslagen på besparingar

Här är några av förslagen på långsiktiga besparingar för Enköpings kommun:

 • Avsluta Fairtrade.
 • Ökad digitalisering, till exempel fler e-tjänster samt samla IT-enheterna under en ny digitaliseringschef.
 • Öppna förskolorna Pluto och Kråkan slås ihop till en öppen förskola.
 • Nedläggning av pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i Torstuna.
 • Flytta samman två dagverksamheter till gemensam lokal.
 • Anpassa antalet boendeplatser inom äldreomsorgen efter behov.
 • Se över bemanningen på helger i Ljunggårdens restaurang.
 • Medresenär får följa med färdtjänst till avgift på 40 kronor.
 • Minskade föreningsbidrag.
 • Verksamhet i Ungdomens hus flyttas och bedrivs i andra lokaler.
 • Minska kostnaderna för försörjningsstöd.
 • Omställning av personal inom öppenvård.
 • Utveckla och öka digitaliseringsarbetet inom miljö- och byggnadsområdet.
 • Höja vissa taxor och avgifter inom miljö- och byggnadsområdet.

Vad händer nu?

 • 28 januari: Pressträff för att informera om de långsiktiga besparingsförslagen.
 • Februari: Information och förankring i alla nämnder.
 • Mars-april: Budgetberedning.
 • 10 maj: Den politiska ledningen presenterar sitt budgetförslag.
 • 10 juni. Kommunfullmäktige beslutar om Övergripande verksamhetsplan med budget för 2020.

Frågor?

Ingvar Smedlund, kommunstyrelsen ordförande (M)
Telefon: 0171-62 62 12
E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Peter Lund, kommundirektör
Telefon: 0171-62 66 40
E-post: peter.lund@enkoping.se

Enköping