Anteckningar från kommunala finska samrådet

Här hittar du bland annat arbetsordning för Enköpings kommunala finska samråd och minnesanteckningar från det senaste samrådet.

Arbetsordning för Enköpings kommunala finska samråd

1. Uppdrag

Enköpings kommun utgör ett finskt förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Enköpings kommunala finska samråd (KFS) är ett forum för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan Enköpings kommun och företrädare för den sverigefinska minoriteten inom Enköpings kommun.

Samrådsgruppen är ett rådgivande organ, som syftar till att ge den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun möjlighet till inflytande i de frågor som berör dem. Här ingår att bereda frågor om användandet av de ekonomiska resurser som avsatts för minoritetspolitiska åtgärder.

Samrådsgruppen ska verka för en positiv utveckling av Enköpings kommun som finskt förvaltningsområde. Särskilt viktiga att diskutera är frågor som rör förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor samt biblioteks- och annan
kulturverksamhet.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KFS:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KFS:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Arbetsformer

3. Tidpunkt för sammanträden

Samrådsgruppen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om KFS:s
ordförande, vice ordförande eller fler än hälften av KFS:s ledamöter begär det.

4. Ersättning

KFS:s ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder.

De ersättare som representerar den sverigefinska minoriteten tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare.

Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KFS avger. KFS:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KFS.

6. Sammansättning

KFS består av sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och den sverigefinska minoriteten.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv tre ledamöter och tre ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd.
Denna ledamot ska även utses till KFS:s ordförande.

I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter representation från i första hand skolnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, samt upplevelsenämndens arbetsutskott.

Fyra ledamöter och fyra ersättare ska nomineras av den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Ledamöternas uppdrag är att främja sverigefinnars verksamhet och/eller bevaka att deras rättigheter tillvaratas. För valbarhet krävs att den nominerade är folkbokförd i Enköpings kommun.

Om den sverigefinska minoriteten nominerat fler personer än det finns platser i KFS, ska kommunstyrelsen söka uppnå en jämn representation avseende ålder, kön och geografisk hemvist.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

6b. Adjungerad i pensionärsrådet

KFS ska nominera en ledamot, som representerar den sverigefinska minoriteten, till adjungerad i kommunens pensionärsråd (KPR). Beslut om adjungerad i KPR fattas slutligt av kommunstyrelsen.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande, rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar den sverigefinska minoriteten.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, ska den kommunrepresentant som tjänstgjort längst i samrådsgruppen fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera representanter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KFS:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämndärenden
som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid samrådsgruppens sammanträden ska mötesanteckningar föras på svenska, vilka sedan ska översättas till finska. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet.

Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från den sverigefinska minoriteten som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som berörs av KSF:s yttranden.

14. Sekretariat

Kommunledningskontoret ansvarar för samrådsgruppens tjänstemannastöd.
______________
Denna arbetsordning träder i kraft den 16 februari 2016.

Punkter från dialogmöte med sverigefinländare 20-01-21

Smartphoneutbildningen - finska sidor ej tillgängliga via mobil, Ipad mm

Suomeksi – hemsida är bra, men kunde vara mer informativ

Finsk läkare , skatteförvaltningsfrågor på finska

Datakurs för nybörjare på finska , alternativt lärare på svenska och deltagarna hjälper varandra med språk

Skapa mötesplatser för barn och unga , att känna gemenskap i det finska språket och kulturen. Viktigt med rötter. Att i grupp känna gemenskap är viktigt.

Friskolor – att starta en finsk skola.

Samla finska elever till en gemensam skoldag. Samla elever i högstadiet till en gemensam dag tillsammans med modersmålslärare.

Finsk lärare till gymnasiet , alternativ språkkurs för dessa elever .

Att service på finska ges till våra äldre

Skapa platser där man får använda finska

Finskspråkig personal

Meningsfull vardag för våra finsktalande äldre

Skapa något bestående till våra efterlevande , exempelvis skrivarkurs , berättelser, dikter.

Finska traditioner – lyfta finska traditioner på Villa Sandgatan

Att på sverigefinsk tematräff ha en gemensam kväll för seniorer och unga med exempelvis kortspel

Underhållning av barn och unga till föräldrar och mor/farföräldrar

På samrådet få återkoppling och information från förvaltningar och nämnder

Information om lagen om nationella minoriteter

Antecknat av
Tarja Cucevic-Björkenö

Minnesanteckningar, 20-02-25

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS
Tid: Tisdag 25 februari 2020 kl. 17.30 – 19.30
Plats: Linbanegatan 12 , Enköping

Närvarande:
Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun,
Johanna Hongisto Grundström , vice ordförande , sverigefinländare
Jan Hannebo (M), Enköpings kommun
Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun
Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpings kommun
Rebecca Berell (S)
Sirkka Prittinen, finska föreningen Sampo
Joonas Koistinen, sverigefinländare
Anja Johansson, sverigefinländare
Markku Välilä, sverigefinländare
Jaana Hemlin, sverigefinländare
Leena Määttä, finska föreningen Sampo
Christine Lundberg, sverigefinländare
Sofia Lindstedt , Upplevelse förvaltningen
Tarja Cucevic-Björkenö, Kommunledningsförvaltningen
Förhinder:
Christine Lundberg, sverigefinländare
Niina Ishanin Hällstrand, Utbildningsförvaltningen
Vakant

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Johanna Hongisto Grundström

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns.

Information av Vård och Omsorgsförvaltningen

Agneta Resin, biståndschef och Maria Palm , verksamhetschef inom hemtjänsten på landsbygden och kransorterna, på Vård och Omsorgsförvaltningen berättar om verksamheter som biståndshandläggning och äldreomsorg.
Agneta börjar med att berätta att det som först görs är en biståndsbedömning, vilket omsorgsbehov som behövs. I denna handläggning går det att välja att få tala finska i kontakt och även få stöd av en finsktalande biståndshandläggare . En synpunkt kring denna rutin framförs av Anja Johansson som av erfarenhet inte fått finsk
service som hon förväntat sig. Agneta känner inte till detta och önskar att sådant framförs till ansvarig verksamhet . Agneta informerar om att det finns en möjlighet att framföra klagomål till ansvarig förvaltning för att servicen ska förbättras. Detta kan göras genom Kontaktcenter eller via kommunens hemsida.

Marias ansvarsområden är hemtjänst och omvårdnadsboenden. Maria berättar att man rekryterar personal i första hand utifrån utbildning, att man är utbildade inom vårdyrket som undersköterska eller annat vårdutbildning och gärna med erfarenhet. Det finska språket är meriterande men inte högsta prioritet vid rekrytering utan kunskap om vård och omsorg av den äldre är prioriterat i första hand.
Maria berättar att de alltid informerar kunder om möjlighet till finskspråkig service och omvårdnad . Samtliga chefer och medarbetare inom förvaltningen är informerad om att vi är en finskspråkig kommun (ingår i förvaltningsområde för finska) och att de alltid måste fråga och ge möjlighet till finsk omsorg. Detta informeras det om kontinuerligt och vid fler tillfällen. Enligt Maria är det väldigt få kunder som vill tala finska. För de kunder som har önskemål om
att få finsk omsorg, gör man allt för att detta ska kunna ordnas, så att kunden får omsorg av finsktalande personal. Man lånar och pusslar från andra avdelningar och hemtjänstgrupper och även genom att ta in finsktalande timvikarier.
Tillgång till finsktalande personal är inte stor.

Kungsgårdens omvårdnadsboende drivs av Norlandia Care, som är ett privat bolag, men kommunen har tillsynsansvar på samtliga verksamheter rörande vård och omsorg . På Kungsgården finns en finsk avdelning med 11 platser och med finsktalande personal. Svaret på frågan om det finns finsktalande personal på varje arbetspass, som man skulle önska och förvänta sig, kan Agneta/Maria inte svara på direkt på mötet. Att hålla platser tomma i väntan på finsktalande är mycket kostsamt och det är anledningen till att även icke finsktalande får plats på avdelningen.
Om vårdbehovet är akut kan man välja att bo på ett annat omvårdnadsboende i första hand och sedan lämna önskemål om att få flytta till finska avdelningen och när plats/lägenhet finns ledig flytta på nytt. Efterfrågan på platser är inte heller här stor, enligt Agneta.

Enligt statistik finns det 500 personer med finsk anknytning i Enköpings som är 70 år plus, av den anledningen är det märkligt att inte fler efterfrågar finsk service. Markku frågar om man är beredd på den stora grupp äldre som kommer , finskspråkiga som kom på 1960 talet med finska som modersmål där flertalet i framtiden kommer att ha ett behov av finskspråkig omsorg. Kanske då de 11 platser som idag finns på Kungsgården inte kommer att räcka. Många tappar språket som de lärt sig och återgår till finska.

Anja passar på att framföra sitt medborgarförslag som hon kommer att skicka in till Kommunstyrelsen. Medborgarförslagen avser att kommunen ska anställa en finskspråkig seniorrådgivare, dit man kan vända sig för råd och stöd och information. Anja frågar även hur planerna är gällande Villa Sandgatan , en mycket omtyckt mötesplats
för äldre och volontärverksamhet och där även sverigefinska tematräffar hålls en gång i månaden. Hon hoppas att denna fina mötesplats inte tas ifrån de äldre. Maria svarar att det inte finns något beslut gällande Villa Sandgatan ännu.

Ordförande tackar Agneta och Maria för deltagande och informationen.

Vice ordförande Johanna tar över ordförandeskapet.

Ekonomisk redovisning utfall för januari – december 2019 samt förslag på användning av
statsbidrag – 2020

Den ekonomiska redovisningen 2019 och förslag 2020 är utskickad i samband med kallelsen. Tarja redovisar användning av 2019 års statsbidrag och förslag på aktiviteter och kostnader för 2020. Ordförande tackade för redovisningen. Redovisningen läggs till handlingarna.

Planerade aktiviteter för 2020

Äldreomsorg

Nina Lehto Öberg, berättar att referensgrupp på Villa Sandgatan även i fortsättningen kommer att mötas en gång i månaden för diskussioner kring målgruppen finsktalande seniorer önskemål och behov . Hon berättar vidare att teman för sverigefinska tematräff under våren är livsberättelser , Eskilstuna kommun och påsk traditioner. Dessa träffar är på Villa Sandgatan sista torsdagen varje månad. Deltagarantalet har vuxit med åren och är nu
över 20 per gång. Smartphone kursen är i gång och Markku tillägger att intresse finns för fler kurser , denna studiecirkel har i år blivit ett samarbete med NBV , detta dels för att dela på kostnader och dels för att studiecirklar hör hemma i studieförbunden. Finskspråkig läsecirkel, friskvårdsbad och språkkurser för bland annat seniorer fortsätter på Kryddgården. Förslag på nya aktiviteter som kommit upp i diskussionerna är, dans, dragspel, finncafé .

Förskola

Tarja berättar att hon fått återkoppling på skrivelse som skickats från samrådet till Utbildningsförvaltningen om vikten av att få finskspråkigt modersmålsstöd i förskoleklass. Maria Svensson , Enhetschef Modersmål – svarar

– Vi arbetar efter det som står i skollagen och följer de riktlinjer som finns för ämnet modersmål och modersmål för minoritetsspråk.

”Förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska bidra till att barnen och eleverna får utveckla och använda sitt modersmål. Men de är inte skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning på samma sätt som i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer.”

Mötet beslutar att bjuda in Utbildningsförvaltningen till nästkommande samråd.

Kultur
Sofia berättar att den 17 mars kommer Hans Raab med Vellamo kören till biblioteket. Familjefilmen Risto Rappare ett önskemål på sverigefinska kulturgruppen kommer att visas på påsklovet 5 april. Filmen är textad på svenska.
Filmen Kari Tapio -”Olen suomalainen”/ ”Mitt hjärta är finskt” kommer att visas under maj månad.
Den 19 april, konsert Finlandia med Linnekvarteten på Tingshuset ett samarbete med föreningen Norden.
Sofia kommer att hålla Sverigefinsk kulturgruppsmöte till hösten och då planera finsk kultur inför 2021.

Johanna framför önskemål om att fler aktiviteter för barn och unga borde planeras in under året. Vilken aktivitet som skulle locka är en fråga som kommer att ställas till elever som läser finska . Johanna och Tarja sammanställer frågor för att få ett svar på vad som skulle locka denna grupp.

Information

Tarja redovisar enkätsvar från minimässa på frågan
”Vilken finskspråkig service tycker du är viktigast att Enköpings kommun prioriterar ?”

- Äldreomsorg och finsk kultur som musik, teater bio kommer i första hand.
- På delad andra plats böcker och film på bibliotek och finskspråkig personal.
- Delad tredje modersmålsundervisning och träffpunkter.

Det kan konstateras att alla år sedan 2014 som vi genomfört denna enkät har äldreomsorg funnit på 1:a plats.

Mätningen på finskspråkig service som gjort under december 2019 – februari 2020 på kommunens Kontaktcenter har inte givit så mycket , ingen har uttryckligen efterfrågat service på finska.

Sverigefinnarnas dag 24 februari , firades på Kommunledningsförvaltningen med information och finska munkar bakade av Enköpings finska förening. Även Kontaktcenter och biblioteket synliggjorde dagen genom information , böcker och flagga.

Inför samrådet hölls i februari ett dialogmöte med ett 16 deltagare , synpunkter som kom upp på mötet bifogas i mötesanteckningarna. Till nästkommande dialogmöte kommer 16 nya deltagare att bjudas in via april månads finskspråkiga nyhetsbrev.

Kommunstyrelsen

Rolf informerar från Kommunstyrelsen som förbereder alla ärenden som ska upp till Kommunfullmäktige.
Det har inkommit en motion från SD som handlar om tiggeri, att förbjuda insamling av pengar. KS förslag är att avslå motionen. Frågan om nytt Kommunhus är aktuell och lever i högsta grad. Arbetsmarknadsenheten - frågan om denna enhet ska ligga kvar under Utbildningsförvaltningen eller flyttas till Socialförvaltningen. Busslinjenätet – detta styr regionen över och kommunen kan ge förslag och synpunkte

Enköping - kommun och politik

Bidragsansökningar

Enköpings finska förening Sampo har inkommit med en bidragsansökan för förtäring på sverigefinska tematräffen som 27 februari som denna gång hålls i finska föreningens lokaler , bidragsansökan på 600 kronor.

Jorma Keskitalo – novell projekt 2019/2020 , bidrag för tryck och bindning av bok 10 000 kronor.

Bidragen kommer att beviljas.

Övriga frågor

Jaana berättar att elever på gymnasiet har möjlighet att läsa finska.

Kommande möten

Onsdag 27 maj 2020

Mötets avslutande

Ordförande avslutar dagens möte och tackar alla

Justeras:

Ulrika Ornbrant, ordförande

Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande

Tarja Cucevic Björkenö, Samordnare/sekreterare