Kemikalieolyckor

Vad ska du göra om det sker en kemikalieolycka i Enköpings kommun?

Vad kan hända?

I kommunen finns tre anläggningar som arbetar med farliga ämnen i den utsträckning att de omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen innebär att anläggningarna behöver arbeta på ett sätt som ska öka säkerheten och minska risken för olyckor som kan drabba kringliggande verksamheter och människor.

Alla verksamheter som omfattas av den här lagen behöver lämna in säkerhetsrapporter till Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen i Uppsala län och verksamheten får också tillsyn av myndigheterna.

Hur märker jag en gasolycka?

Vid ett kemikalieutsläpp ser du oväntad rök- eller dimutveckling, i vissa fall i kombination med stickande och illaluktande doft. Tillsammans med en återkommande larmsignal varnar det om att ett utsläpp har skett.

Hur blir jag varnad och informerad?

Vid en allvarlig kemikalieolycka varnas allmänheten via varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och genom information från lokalradio och tv. Då sänds information om vad som hänt och vad du ska göra.

Vid en större olycka eller någon annan ”extra ordinär händelse” i Enköpings kommun kommer information om det aktuella läget att läggas ut på enkoping.se och vår Facebook-sida.

Om du själv uppmärksammar en olycka ska du ringa SOS Alarm på 112. Du kan också ringa informationsnumret 113 13 för att få information om allvarliga olyckor.

Vad gör jag om larmet går?

  • gå inomhus
  • stäng alla fönster och dörrar samt ventilation
  • lyssna på tv och radio för mer information och instruktioner.

Vad gör kommunen?

Kommunen har beredskap för allvarliga samhällsstörningar. Det kan vara större störningar på el- och vattenförsörjningen, översvämningar eller allvarliga kemikalieolyckor.

Krisledningsplan

Kommunledningen har en krisledningsplan för hur kommunen ska agera och vilka åtgärder kommunen ska vidta i sådana situationer. Olika enheter sätts i arbete beroende på vad som hänt. Till exempel hjälper experter på miljöavdelningen och räddningstjänsten till om det skett en olycka som kan skada människor, miljön eller förorena dricksvattnet. För att planeringen ska bli enhetlig planerar vi i samråd med bland annat företag, länsstyrelsen, landstinget och andra myndigheter.

Räddningstjänstplan

Inom räddningstjänsten finns en övergripande räddningstjänstplan för hela kommunen och planer för vad som ska göras vid specifika olyckor. Räddningstjänsten har ständig beredskap, resurser och utbildad personal för att snabbt kunna ingripa.

Verksamheter som hanterar farliga ämnen

Aga Gas

Aga Gas AB anläggning i Enköping fyller gasol och koldioxid från större till mindre flaskor. Inom verksamheten finns också en specialgasfabrik för produktion, lagring och distribution av kemikalier. Anläggningen omfattas därför av den högre kravnivån enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Information till dig som är nära en kemikalieanläggning i Enköpings kommunPDF (pdf, 2 MB)

Maxam Sverige AB

Maxam Sverige AB är en anläggning som lagrar och distribuerar produkter för sprängning. De tillverkar sedan halvårsskiftet 2013 även ammoniumnitratemulsion, en mellanprodukt för tillverkning av sprängmedel. Maxam hanterar en mindre mängd kemikalier och omfattas därför av den lägre kravnivån enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Sneby Bergtäkt

Sneby Bergtäkt har tillstånd att hantera en viss mängd explosiva ämnen för sin verksamhet och omfattas därför av den lägre kravnivån enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.