Policy för Facebook

Här kan du läsa om Facebooks policy på svenska och på engelska.

Regler för integritets­skydd

Dessa Regler för integritetsskydd ändrades senast 2017-02-01.

Enköpings kommun ("oss", "vi" eller "vår") driver http://www.enkoping.se ("Webbplatsen"). Den här sidan informerar om våra regler kring inhämtning, användning och offentliggörande av alla Personuppgifter som vi inhämtar från besökare på Webbplatsen.

Vi använder dina Personuppgifter endast för att tillhandahålla och förbättra Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att vi inhämtar och använder uppgifterna i enlighet med dessa regler.

Inhämtning och användning av uppgifterna

När du använder vår Webbplats kan vi komma att be dig om vissa personuppgifter som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personuppgifter kan innefatta, men är inte begränsade till, ditt namn (”Personuppgifter”).

Logg

Liksom andra webbplatser inhämtar vi information som skickas av webbläsare när du besöker Webbplatsen (”Logg”). Denna Logg kan innehålla information som till exempel din dators IP-adress, webbläsare, webbläsarversion, de sidor på webbplatsen som du besöker, tid och datum för besöket, samt tiden som du tillbringade på sidan och annan statistik.

Cookies

Cookies är filer med små mängder data som kan innehålla en anonym, unik identifiering.
Cookies skickas till webbläsaren från en webbplats och lagras på datorns hårddisk.

Liksom andra webbplatser använder vi "cookies" för att inhämta uppgifter. Du kan göra inställningar i webbläsaren så att den blockerar alla cookies eller varnar när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan det leda till att du inte kan använda vissa delar av Webbplatsen.

Säkerhet

Det är viktigt för oss att dina Personuppgifter skyddas, men kom ihåg att ingen överföring via Internet, eller metod för elektronisk lagring, är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt accepterade metoder för att skydda dina Personuppgifter kan vi inte garantera ett fullständigt skydd.

Förändringar i reglerna för integritetsskydd

Enköpings kommun kan komma att uppdatera dessa Regler för integritetsskydd från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera de nya Reglerna för integritetsskydd på Webbplatsen. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar om Reglerna för integritetsskydd har ändrats

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss om du har frågor om Reglerna för integritetsskydd.

Privacy Policy

This Privacy Policy was last modified on 20170201.

Enköpings kommun ("us", "we", or "our") operates http://www.enkoping.se (the "Site"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

Information Collection And Use

While using our Site, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to your name ("Personal Information").

Log Data

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site ("Log Data"). This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive.

Like many sites, we use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

Changes To This Privacy Policy

Enköpings kommun may update this Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on the Site. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.