Ekonomisk rådgivning och stöd

Vi erbjuder stöd kring din ekonomi och hjälp att ansöka om skuldsanering. Organisationer och privatpersoner kan även söka bidrag från olika fonder.

Hitta på sidan

Frivilliga organisationer som arbetar för att motverka drogmissbruk, våld, kriminalitet och med barn och unga i riskzon kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Bidraget gäller ett år

Ansökan om verksamhetsbidrag gäller ett år i taget, då det följer budgetprocessen som sker årsvis.

Bidraget betalas ut i januari det år ni ansökt om.

Krav för att få söka om verksamhets­bidrag

  • Föreningens eller organisationens främsta syfte är att ge stöd till människor som behöver det.
  • Föreningens eller organisationens verksamhet ska utgöra ett komplement eller alternativ till socialnämndens ansvarsområde.
  • Målgruppen ska vara tydligt definierad. Verksamheten ska vara av regelbunden karaktär.
  • Föreningen eller organisationen ska ha antagna stadgar, en på demokratisk väg vald styrelse, fungera efter demokratiska principer och i huvudsak drivas med frivilliginsatser. Av stadgarna ska framgå hur föreningen eller organisationen förhåller sig till alkohol och andra droger.
  • Föreningens eller organisationens räkenskaper ska föras i enlighet med bokföringslagens krav och granskas av utsedd revisor. Skulder till staten får inte finnas.
  • Föreningen eller organisationen ska vara partipolitiskt obunden.
  • Föreningen eller organisationen ska delta i uppföljning minst en gång per år, socialnämnden kallar till dessa.
  • Vid ansökan ska följande bilagor finnas med; föreningens stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och årsredovisning.
  • I ansökan ska det också framkomma vem som är kontaktperson och mejl samt telefonnummer till hen.

Så ansöker du

​Skicka in din ansökan tillsammans med aktuella bilagor till Socialnämnden i Enköpings kommun senast den 23 september. Socialnämnden fattar beslut vid sammanträdet i oktober.

Skicka ansökan till:

Enköpings kommun
Socialnämnden
745 80 Enköping