Riktlinjer för verksamhetsbidrag

För att få verksamhetsbidrag måste ett antal krav uppfyllas enligt våra riktlinjer.

Krav för att få söka verksamhetsbidrag

 • Föreningens eller organisationens främsta syfte är att ge stöd till människor i behov av detta.
 • Föreningens eller organisationens verksamhet ska utgöra ett komplement eller alternativ till socialnämndens ansvarsområde.
 • Målgruppen ska vara tydligt definierad. Verksamheten ska vara av regelbunden
  karaktär.
 • Föreningen eller organisationen ska ha antagna stadgar, en på demokratisk väg vald styrelse, fungera efter demokratiska principer och i huvudsak drivas med
  frivilliginsatser. Av stadgarna ska framgå hur föreningen/organisationen förhåller sig till alkohol/andra droger
 • Föreningens eller organisationens räkenskaper ska föras i enlighet med bokföringslagens krav och granskas av därtill utsedd revisor. Skulder till staten får inte finnas.
 • Föreningen eller organisationen ska vara partipolitiskt obunden.
 • Föreningen eller organisationen ska teckna en överenskommelse med socialnämnden där de insatser föreningen eller organisationen ska utföra beskrivs.
 • I överenskommelsen måste föreningen eller organisationen förbinda sig att efter den överenskomna tiden lämna en verksamhetsberättelse enligt de anvisningar som nämnden tillhandahåller i samband med att överenskommelsen skrivs. Dessutom ska föreningen eller organisationen avge resultat- och balansräkning där den del av verksamheten som överenskommelsen avser framgår, samt revisionsberättelse.