Enköping har ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete

Publicerad 2018-01-10

Det visar kommunens uppföljning av olika ansvarsområden 2017 och det är också polisens bedömning.

Polisen, verksamheterna som finns representerade i kommunens brottsförebyggande råd Tryggare Enköping och styrgruppen för rådet bedömer att flera av de genomförda åtgärderna har lett till goda effekter för invånarna.

– Det är glädjande att vi i vårt arbete kunnat skapa så mycket engagemang och samverkan som gör skillnad, säger Maria Kanka som är kommunens säkerhetschef.

– Tillsammans har kommun, polis, näringsliv, föreningsliv och invånare tagit flera viktiga steg på vägen mot ett tryggare Enköping.

Utvärderingen visar att väl identifierade behov och fokuserade insatser har gett konkreta effekter.

– Vårt ledord är att styra mål och aktiviteter mot kvalitet och inte kvantitet, säger Carl Gynne som är kommunens brotts- och drogförebyggande samordnare. 

Insatser som gett effekter är till exempel grannsamverkan, vuxenvandring och satsningar på föreningslivet. Satsningarna på föreningslivet har drivits av Enköpings Hyresbostäder (EHB) i samarbete med Tryggare Enköping. 

Effektiv samverkan en styrka enligt polisen

– Grunden i det brottsförebyggande arbetet är de behov och insatser som identifierats och samordnats under ledning av Carl Gynne, säger Jan Håkansson som är lokalområdespolischef.

– Effektiv samverkan mellan de olika deltagande parterna är en förutsättning. Samverkan blir en styrka då varje deltagande part bidrar med sin kompetens.

Goda omdömen som träder fram i uppföljningen

Delar som träder fram i utvärderingen med goda omdömen är brottsförebyggande rådet Tryggare Enköping och hur lokala överenskommelser som medborgarlöften genomförs.

Tryggare Enköping bedöms ha en hög produktivitet. I rådet finns en bred representation från kommunen och externa samarbetspartners som polis, civilsamhälle och näringsliv. Tryggare Enköping träffas varje månad. Styrgruppen för Tryggare Enköping följer upp rådets arbete tre gånger per år.

Sedan två år tillbaka arbetar kommunen framgångsrikt med så kallat medborgarlöfte som är ett samverkansavtal som initierats av polisen. Det är ett metodverktyg med ambitionen att komma närmare invånarna och fördjupa samarbetet med kommunen. Medborgarlöfte har använts för att förbättra tryggheten och trivseln på Gustav Adolfs plan 2016 och i bostadsområdet Västerleden 2017.

Många av Sveriges kommuner arbetar med medborgarlöfte, men få har ett lika genomarbetat system som Enköpings kommun för att säkerställa att rätt saker verkställs.

Tätt samarbete en framgångs­faktor

Viktigt att påpeka är att det brottsförebyggande arbetet är en del av flera i kommunens säkerhetsarbete.

– Att vi kan se konkreta effekter beror framförallt på att vi inom kommunen har fått ihop vårt brottsförebyggande arbete med säkerhetsarbetet och krisberedskapen i ett väl fungerade system, säger Carl Gynne.

Enköpings kommuns sätt att organisera och systematisera arbetet har börjat inspirera andra kommuner.

– Det är glädjande att höra. Det betyder att vi tar ansvar för hur vi disponerar tiden och resurserna, och att det i förlängningen ger invånarna bra valuta för skattemedlen.

Vid frågor, kontakta:

Carl Gynne, brotts- och drogförebyggande samordnare
0171-62 50 46
carl.gynne@enkoping.se

Enköping

Carl Gynne och Jan Håkansson