9 av 10 nöjda med social­tjänstens bemötande

Publicerad 2020-01-29

SKR:s brukarundersökning visar att besökarna fortsätter uppleva att livssituationen har förbättrats efter kontakten med socialtjänsten.

– Statistiken visar ungefär samma resultat som föregående år. Något fler besökarna upplever att vårt bemötande har förbättrats jämfört med tidigare år och att de bättre kan påverka vilken hjälp de får, säger Elisabeth Kántor, socialchef.

I genomsnitt har 87 procent av besökarna en positiv upplevelse i kontakten med socialtjänsten.

Det är fjärde året i rad som Socialförvaltningen i Enköpings kommun har varit med i Sveriges Kommuner och Regioners brukarundersökning (SKR, före detta SKL).

Färre svar än tidigare

– Det är färre besökare som har svarat på undersökningen 2019, men vi har också haft den öppen under en kortare period jämfört med tidigare, säger socialchefen Elisabeth Kántor.

516 besökare har valt att svara på undersökningen. 2018 svarade 703.

– Färre ungdomar och besökare med annat modersmål har deltagit den här gången, säger Elisabeth Kántor.

I SKR:s undersökning ingår myndighetsutövning av barn- och ungdomsvård, ensam­kommande barn och ungdomar, missbruksvård samt ekonomiskt bistånd.

Besökarna har svarat på frågorna:

  • hur lätt det är att komma i kontakt med socialsekreteraren
  • om man förstår information som lämnas
  • vilken förståelse man möts av
  • om socialsekreteraren är öppen för synpunkter på hur situationen kan förändras
  • i vilken grad man kan påverka typ av hjälp
  • om situationen har förändrats sedan man kommit i kontakt med socialförvaltningen
  • hur nöjd man sammantaget är med stödet som socialtjänsten erbjuder.

Se resultatet

Du kan se resultatet i kommun- och landstings­databasen Kolada. I Kolada finns resultat från undersökningar som gjorts i kommuner och landsting i hela Sverige. Många av Sveriges kommuner medverkar i samma undersökning. Kolada och mer information om undersökningen hittar du på vår sida om statistik och jämförelser.

Statistik och jämförelser om socialt stöd

Vad händer nu?

Undersökningen visar att vi behöver fortsätta vårt arbete att bli bättre på att få de personer vi möter att känna att de kan påverka vilken typ av hjälp de får. Vi behöver också utvärdera varför de personer vi möter inte alltid upplever att deras situation har förbättrats.

– Våra verksamhetschefer utvärderar nu resultaten tillsammans med sina medarbetare för att hitta sätt att utveckla och förbättra socialförvaltningens arbete, säger Elisabeth Kántor.

Nästa undersökning
Vi kommer att delta i SKR:s brukarundersökning igen först 2021 för att vi ska få mer tid för analys och diskussion.

Vid frågor, kontakta:

Elisabeth Kántor, socialchef
0171-62 51 11
elisabeth.kantor@enkoping.se

Eva Nilsson, utvecklare
0171-62 51 98
eva.nilsson@enkoping.se

Enköping