CSN, studie­ekonomi

Det finns olika sätt att klara ekonomin under studietiden.

Olika studiefinansierings­former

Du kan till exempel finansiera din utbildning genom att få:

  • studiemedel från CSN
  • andra studiefinansieringsformer (a-kassa, försörjningsstöd, sjukersättning, sjukpenning)
  • bibehållen lön från arbetsgivaren.

Studiemedel från CSN

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som har hand om studiefinansiering. Det är de som beslutar och betalar ut studiemedel/studiehjälp.

Studiemedel kan man söka om för kurser på grundläggande och gymnasial nivå på vuxenutbildningen samt högre studier. Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. För mer information om vilka utbildningar som kan ge studiemedel och vad som krävs för att bli beviljad studiemedel kontakta CSN. All kontakt med CSN sköter du själv och du har uppgiftsskyldighet att anmäla ändringar i dina studier och om din inkomst ändras.

CSN kan bevilja studiemedel från och med hösten det år som du fyller 20 år. Du kan få studiemedel som längst till och med det år du fyller 56 år men rätten att låna pengar begränsas redan från att du fyllt 47 år.

Du kan läsa en eller flera kurser på Komvux. Varje kurs har ett visst antal gymnasiepoäng. Gymnasiepoängen avgör hur mycket studiestöd du kan få. För att få ersättning på heltid krävs 20 gymnasiepoäng per vecka, det vill säga minst 200 poäng per studieperiod (10 veckor).

Ansökan till CSN

Du ansvarar själv för att göra ansökan till CSN och att uppgifterna stämmer.

Du ansöker om studiemedel på CSNs hemsida:

Centrala studiestödsnämndens webbplats

Här finns en instruktionsfilm som visar hur du går tillväga när du gör din ansökan:

Instruktionsfilm CSN

Telefonnummer till CSN: 0771-276000, öppet måndag-fredag klockan 8-16.

Studietakt

Den lägsta studietakten för att få studiemedel är 50%. Så här räknar du ut din studietakt:

Minst 20 poäng/vecka = 100%
10-14 poäng/vecka = 50%

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetssökande kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka möjligheterna till arbete.

Studiestartsstöd är studiemedel där bidragsdelen är högre. Enköpings vuxenutbildning beslutar om du som söker tillhör målgruppen som kan få studiestartsstöd samt hjälper dem som gör det att söka. CSN tar sedan det slutgiltiga beslutet om du är berättigad till studiestartsstöd. Du kan få studiestartsstöd i max 50 veckor.

Du har rätt till studiestartsstöd om du:

  • är 25–56 år
  • varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader. OBS! Under 2020 kan du uppfylla villkoret för arbetslöshet även om du varit arbetslös kortare tid än sex månader.
  • har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
  • inte haft studiemedel under de senaste tre åren.
  • din sökta utbildning är i minst 50 % studietakt och i minst tre veckor.

Centrala studiestödsnämndens webbplats om studiestartsstöd

Om du har frågor, skicka mejl till syv.komvux@enkoping.se

Meddela CSN om du blir sjuk eller har sjuka barn

Om du blir sjuk

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan första sjukdagen. Kom ihåg att berätta att du är studerande.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.

Om du har sjuka barn

Ring eller skicka e-post till CSN första dagen du är hemma.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.
När barnet är friskt, skickar du in blanketten ”Försäkran vid tillfällig vård av barn” till CSN.

Inom studiestödet finns det trygghetsregler som man kan gå miste om när man inte anmäler sjukdom eller vård av barn. Ett exempel är att CSNs krav på studieresultat kan bli lägre om man anmäler vård av barn/närstående. För mer information kontakta CSN.

CSN - när du eller närstående blir sjuk

Försäkringskassan - om du blir sjuk

Meddela CSN om du ändrar eller avslutar dina kurser

Meddela studieförändringar till skolan och CSN i god tid, så att du inte behöver betala tillbaka ersättning som du redan har fått.

Kontakta alltid CSN innan du avbryter en kurs för att fråga hur det kan komma att påverka ditt studiemedel. Blir din studieomfattning mindre än vad du anmält till CSN kan du bli återbetalningsskyldig. Du har uppgiftsskyldighet att meddela CSN om avbrott och omfattningsförändringar.

OBS! Har du varit frånvarande/inte studieaktiv under tre veckor i följd kan du avbrottas från kursen om du inte har meddelat din lärare giltig orsak. Inaktiviteten räknas från det datum du senast var aktiv i kursen.

Krav på studieresultat

CSN ställer krav på att du ska få godkända betyg i de kurser du får studiemedel för. Du kan fortfarande få studiemedel trots att du inte uppfyller kraven på studieresultat så länge du inte har underkänt i mer än 200 poäng. Uppfyller du inte kraven kan du inte få något studiemedel förrän du har fått godkänt i så många poäng som krävs för att du ska ligga efter med högst 200 poäng.

Andra studiefinansierings­former

A-kassa

När du har a-kassa är grundregeln att du ska söka arbete aktivt och vara beredd att ta lämpligt arbete under tiden du har a-kassa. Det innebär att du kan studera på deltid med bibehållen a-kasseersättning om a-kassan anser att det inte hindrar dina möjligheter att ta ett arbete. Kontakta din a-kassa för mer information.

Försörjningsstöd, sjukpenning och sjukersättning

Kommunens verksamhet för ekonomiskt bistånd respektive Försäkringskassan bestämmer om du kan studera när du har försörjningsstöd (socialbidrag), sjukpenning eller sjukersättning.