Översiktsplan 2040 – nytt förslag tas fram

Hur ska vår kommun utvecklas på ett hållbart sätt? Du som medborgare har tyckt till under samrådet och nu arbetar vi vidare med planförslaget. 

Två barn som ler på ett fält med höga, gula blommor, foto.

Enköping växer och ska fortsätta växa på ett hållbart sätt. För det arbetet har vi tagit fram en översiktsplan. Den beskriver hur våra mindre tätorter och landsbygd kan utvecklas fram till år 2040. 

Ny översiktsplan – tack vare dina synpunkter

Vi vill tacka för ditt engagemang samt alla synpunkter och förslag som har kommit in. Era förbättringsförslag tar vi med i arbetet med att ta fram ett nytt förslag på översiktsplan; ett planförslag. 

Vad händer nu?

 1. Vi sammanställer alla synpunkter och beskriver hur vi ser på respektive förslag samt hur det kan tas vidare. Sammanställningen kallas för samrådsredogörelse.
 2. Samrådsredogörelsen publicerar vi här i samband med granskningsperioden.
 3. Utifrån samrådsredogörelsen tar vi fram ett nytt förslag på översiktsplan, ett uppdaterat planförslag.
 4. Vi skickar ut det nya förslaget på granskning. Granskningsperioden är åtta veckor men det finns inget fastställt datum ännu när den kommer att bli.
 5. Under granskningen har du återigen möjlighet att tycka till. Då kan du antingen mejla oss eller tycka till i vår dialogkarta.
 6. Vi tar fram en ny uppdaterad översiktsplan.
 7. Slutligen ska planen antas av Kommunfullmäktige.

Så här har ni tyckt

I vår dialogkarta kan du se de förslag som har lämnats in via dialogkartan. 

Frågor?

Hör av dig till oss om du undrar över något.

E-post: framtidsdialog@enkoping.se

Översiktsplanen

Översiktsplanen är ett vägledande och strategiskt dokument som påverkar var vi bygger bostäder, planerar samhällsservice och bevarar olika värden. Den tar ett helhetsgrepp över hela kommunens geografiska yta och gör avvägningar mellan olika intressen för att utveckla, skydda och bevara mark- och vattenområden. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Våra förslag blir däremot vägledande för kommande planering.

Att förverkliga översiktsplanens förslag är till stor del beroende av marknadskrafterna och privata aktörers initiativ. Kommunen har själv ett begränsat markinnehav. I de lägen där kommunen äger marken har kommunen stor rådighet kring utvecklingen.

Oavsett vem som vill förverkliga en samhällsbyggnadsidé så är det viktigt att det finns en tydlig politisk inriktning och prioritering för utvecklingen i kommunen. Detta för att alla (politik, förvaltning, invånare, myndigheter, privata aktörer med flera) ska ha kännedom om målbilden och hur de kan bidra till dess uppfyllelse. Översiktsplanen är det främsta verktyget då och ska se till att vi har en hållbar utveckling i vår kommun.

Ta del av förslaget till översiktsplan

Det här har hänt – möjlighet att tycka till under samrådet

Ett samråd ger dig möjlighet att tycka till om ett förslag. Under samrådet kan därför viktig information och kunskap samlas in. Informationen används sedan för att förbättra förslaget inför beslut.

Under det här samrådet fanns flera möjligheter att tycka till om förslaget:

 • via en dialogkarta
 • mejla oss
 • besöka utställningar 
 • träffa oss (politiker såväl som tjänstepersoner).

Samrådet pågick från och med 27 november 2023 till och med 4 februari 2024.

Utställningarna

Utställningar fanns på följande platser:

 • Enabygdsarkivet, Villberga Hembygdsförening, Grillby.
 • Hummelsta Kyrkocentrum.
 • Lillkyrka församlingsgård.
 • Fjärdhundra bibliotek.
 • Enköping bibliotek.
 • Örsundsbro bibliotek.
 • Kommunens kontaktcenter.

Möjligheten att träffa oss

Under januari fanns möjlighet att träffa såväl tjänstepersoner som politiker för att ställa frågor om förslaget och ge synpunkter.

 • Den 11 januari fanns politiker Johan Engwall (S) på plats på Fjärdhundra bibliotek tillsammans med tjänstepersoner.
 • Den 18 januari fanns politikerna Krister Larsson (M) och Linda Johansson (S) tillsammans med tjänstepersoner på plats i Grillby, på Enabygdsarkivet.
 • Den 23 januari fanns politiker Tina Rudolphson (M) på plats med tjänste­personer i Grillby, Enabygdsarkivet.
 • Den 23 januari fanns politikerna Ulrika Ornbrant (C), Linda Johansson (S), Tina Rudolphson (M) och Sverker Scheutz (V) på plats på Örsundsbro bibliotek tillsammans med tjänstpersoner. 
 • Den 24 januari fanns politiker Linda Johansson (S) tillsammans med tjänstepersoner på plats på Hummelsta kyrkocentrum. 
 • Den 30 januari fick du möjligheten att diskutera samrådsförslaget för samtliga kransorter, på biblioteket i Enköping. På plats fanns politiker och tjänstepersoner.
 • Den 31 januari fanns politikerna Ulrika Ornbrant (C), Krister Larsson (M) och Linda Johansson (S) tillsammans med tjänstepersoner på plats i Lillkyrka, på församlingsgården.