Enskilt avlopp

Om du ska installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

Installation eller byte av enskilt avlopp

Det är flera saker du behöver hålla koll på när du ska installera eller byta ditt enskilda avlopp:

 • Hur ansökningsprocessen går till och hur du ansöker
 • Hur du väljer rätt avloppsanläggning
 • Vilka företag som kan hjälpa dig gräva

Välj rätt avloppsanläggning

Det är markförhållandena och vilken skyddsnivå som gäller på din fastighet som avgör vilken typ som passar bäst.

Att tänka på

Avloppsanläggningen ska vara utformad så att du enkelt kan göra underhåll och service och så att du enkelt kan kontrollera att den fungerar korrekt. Du får inte koppla avfallskvarnar, vatten från backspolning av vattenfilter eller dag- och dräneringsvatten till avloppsanläggningen.

Slamavskiljare

Slamavskiljaren, exempelvis en trekammarbrunn, är placerad före de olika varianter av reningssteg som finns. Slamavskiljaren är en förbehandling som avlägsnar grova partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande reningssteg (exempelvis infiltration eller markbädd) inte sätter igen. Den ska vara täthetsprovad och dimensionerad för ett hushåll med minst fem personer.

Det gäller för slamavskiljare:

 • Ytterkanten på slamavskiljaren bör placeras minst 10 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från fastighetsgränsen.
 • Slamavskiljaren bör ha minst 20 meter skyddsavstånd till vattentäkter.
 • Från rören som går från huset till slamavskiljaren och vidare till nästa reningssteg bör det vara ett skyddsavstånd på minst 10 meter till närmaste vattentäkt.
 • Slamavskiljaren bör placeras över grundvattennivån.
 • Du bör inte spränga i berggrunden för att lägga ned slamavskiljare eller rör eftersom det riskerar att förorena närliggande vattentäkter.
 • Det ska vara framkomlig väg och finnas en uppställningsplats för slambilen. Avståndet mellan slamavskiljaren och uppställningsplatsen för slambilen får inte överstiga 10 meter, om det inte finns särskilda skäl. Höjdskillnaden får inte heller vara för stor.

Infiltration och markbädd

Marken ovanpå en infiltration eller markbädd inte får inte belastas av tunga fordon eller boskap eftersom det kan skada bädden. Placeras en infiltration eller markbädd på åkermark bör du märka ut eller hägna in bädden.

Går det inte att få självfall mellan huset och avloppsanläggningen kan det behövas en pumpanläggning före eller efter bädden.

Provgrop

Vill du anlägga en infiltration eller markbädd behöver du gräva en provgrop. Miljöinspektören kommer ut och bedömer vilka typer av avloppsanläggningar som marken är lämplig för. Kom ihåg att ha en stege på plats. Ibland tar vi jordprov som vi skickar på kornstorleksanalys.

Infiltration

Infiltrationsanläggningen renar avloppsvattnet när det rinner genom naturliga jordlager ned till grundvattnet. Reningen sker genom naturliga biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Markens egenskaper avgör när det är lämpligt att använda infiltration.

Om jorden exempelvis innehåller för mycket lera kommer vattnet inte att kunna rinna undan tillräckligt snabbt. Då är det olämpligt att använda en infiltration.

Markbädd

Markbädden renar avloppsvattnet när det rinner genom flera olika lager tillfört sandmaterial. Det renade vattnet samlas upp och leds bort via en utloppsledning till en lämplig utsläppspunkt. Det kan vara exempelvis ett dike eller åkerdränering.

En markbädd kan därför användas även om jorden är lerig, och därmed olämplig för en infiltration. Ibland behöver markbädden utrustas med tät botten.

Kompletterande fosforavlastning till markbädd

Markbäddar behöver kompletteras med ett fosforavlastande steg för att uppnå reningskraven. Det kan vara genom kemisk fosforfällning, en fosforfälla eller urinseparering.

Kemisk fosforfällning – placeras innan infiltration eller markbädd

Vid kemisk fosforfällning doseras en fällningskemikalie i avloppet, antingen före eller i slamavskiljaren. Kemikalien gör att fosforn sjunker till botten i form av slam i slamavskiljaren. Fosforfällningen ger mer slam och man kan därför behöva en slamavskiljare med större volym.

Fosforfälla – placeras efter markbädd

I fosforfällan finns ett kalkbaserat material som binder fosfor. Materialet ska bytas ut med jämna mellanrum och kan då användas som gödning.

Urinseparerande toalett – urinen samlas upp redan i toaletten

Urinen samlas upp direkt i toaletten och leds till en separat behållare. Och eftersom urin innehåller mycket fosfor är det ett bra gödningsmedel.

Filterreningsverk

Filterreningsverk kallas ibland ”markbädd på burk”. De fungerar enligt liknande principer som en markbädd men har ofta mindre yta. Om man har WC anslutet till avloppet ska filterreningsverk alltid kompletteras med fosforavlastning, vanligen i form av kemisk fosforfällning innan filterreningsverket eller en fosforfälla efter filterreningsverket.

Minireningsverk

Minireningsverk använder samma teknik som stora reningsverk med slamavskiljning och sedimentering samt biologisk och kemisk rening. En del minireningsverk har inbyggd slamavskiljning, och man behöver därför inte alltid ha en separat slamavskiljare. Det renade vattnet leds bort via en utloppsledning till en lämplig utsläppspunkt som exempelvis ett dike eller åkerdränering. Minireningsverk behöver ibland kompletteras med en mindre efterpoleringsbädd.

Om du vill installera ett minireningsverk på din fastighet, måste du ansöka om ett tillstånd från kommunen. Tänk på att följa instruktionerna i blanketten så att du fyller i den rätt. En ofullständig blankett kommer att skickas tillbaka till dig för komplettering.

Innan du skickar in blanketten är det viktigt att kontrollerar att du har skickat med alla bilagor som behövs.

Sluten tank

Avloppet separeras så att WC-avloppet leds till en separat tank medan bad-, disk- och tvättvattnet (BDT-vattnet) renas på annat sätt, till exempel i en tvåkammarbrunn med efterföljande infiltration eller markbädd. Den slutna tanken bör kombineras med vattensnål toalett eller vakuumtoalett för att minska antalet tömningar.

Eftersom det inte blir något utsläpp från en sluten tank kan det vara en lämplig lösning där skyddsavståndet till närliggande vattentäkter är kort.

Mer information om vatten och avlopp

Placering av avlopps­anläggningen

Om du vill släppa ut det renade avloppsvattnet utanför din egen fastighet måste du ha markägarens tillstånd.

När renat avloppsvatten infiltreras i marken behöver du tänka på att:

 • Du inte bör släppa ut renat avloppsvatten direkt till sjöar och vattendrag.
 • Utsläppspunkten ska lokaliseras så att belastningen på miljön blir så liten som möjligt. Det betyder exempelvis att ytterkanten på en avloppsanläggning bör placeras minst 10 meter men helst mer än 30 meter från ytvatten eller diken.
 • Avloppsanordningen bör placeras nedströms i grundvattenströmmen räknat från vattentäkten och lägre i terrängen än vattentäkten. Den bör också placeras nedströms borrhål för bergvärme.
 • Vid maximalt vattenuttag bör grundvattennivån i närbelägna grävda vattentäkter ligga högre än nivån på grundvattnet under avloppsanordningen.
 • Det horisontella skyddsavståndet från avloppsanordningen till dricksvattentäkten bör motsvara grundvattnets transportsträcka under minst två till tre månader, när maximalt vattenuttag sker. Skyddsavståndet bör aldrig vara mindre än 20 meter men helst minst 50 meter. Avståndet varierar bland annat beroende på vilken jordart det är på platsen. I genomsläpplig grusig morän transporteras grundvattnet till exempel snabbare än i tät lera. En geohydrologisk konsult kan ge upplysningar om grundvattnets riktning och transporthastighet.
 • Det ska vara minst en meter mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå eller berg. Det innebär att det under spridarledningarna alltid ska finnas minst en meter jord som inte står i vatten, även under en regnig höst eller under snösmältningen.
 • Du inte bör spränga i berggrunden där infiltration eller markbädd ska anläggas eftersom det finns risk att närliggande vattentäkter förorenas.
 • Minska risken att infiltrationer eller markbäddar sätts igen av inväxande rötter genom att ta bort träd som står nära anläggningen. Tänk på att träd ofta har ett rotsystem som är minst lika stort som trädkronan.

Ledningar i marken

Om du är osäker på om det finns ledningar i marken där du vill anlägga avloppet kan du ställa en fråga på webbplatsen ledningskollen.se. Tjänsten är gratis att använda.

Fornlämningar i marken

Tänk på att lämna in ansökan i god tid om du vet att det finns fornlämningar i marken där avloppet ska anläggas. Kommunen behöver nämligen få ett yttrande från kulturmiljöenheten på länsstyrelsen innan beslut om tillstånd kan fattas. Du kan söka efter kända fornlämningar på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Om du själv hittar något som kan vara en fornlämning när du gräver måste du avbryta grävningen och kontakta kulturmiljöenheten på länsstyrelsen.

Reningskrav och skyddsnivåer

Anläggningen ska ha godkänd reningsgrad för näringsämnen och skydda mot spridning av smitta. Reningskraven gäller både miljöskydd och hälsoskydd. Kraven delas in i normal skyddsnivå och hög skyddsnivå. Det är förhållandena på fastigheten och i naturen runtomkring som bestämmer var normal respektive hög skyddsnivå gäller.

Till områden med hög skyddsnivå räknas till exempel platser med närhet till vattentäkter, badplatser, sjöar, vattendrag och vattenskyddsområden.

Kommunen bestämmer skyddsnivån

Kommunens miljöinspektörer hjälper dig att göra en första bedömning av vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet. Den slutliga bedömningen av skyddsnivån gör miljö- och byggnadsnämnden vid tillståndsprövningen.

Miljöskydd

Normal skyddsnivå

Anläggningen ska klara följande rening:

 • 90 procent reduktion av syreförbrukande organiska ämnen (mätt som BOD7)
 • 70 procent reduktion av fosfor (mätt som total–fosfor).
Hög skyddsnivå

Anläggningen ska klara följande rening:

 • 90 procent reduktion av syreförbrukande organiska ämnen (mätt som BOD7)
 • 90 procent reduktion av fosfor (mätt som total−fosfor).

Vilken typ av avloppsanläggning du kan välja beror på vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet. Nedan hittar du exempel på anläggningar.

Infiltration:

 • Normal skyddsnivå: Infiltration
 • Hög skyddsnivå: Eventuellt infiltration i mäktiga jordlager

Markbädd:

 • Normal skyddsnivå: Markbädd med fosforavlastning
 • Hög skyddsnivå: Markbädd med fosforavlastning

Minireningsverk:

 • Normal skyddsnivå: Minireningsverk
 • Hög skyddsnivå: Minireningsverk med efterpolering

Filterreningsverk:

 • Normal skyddsnivå: Filterreningsverk med fosforavlastning
 • Hög skyddsnivå: Filterreningsverk med fosforavlastning

Sluten tank:

 • Normal skyddsnivå: Sluten tank för WC och separat rening av övrigt vatten (i till exempel markbädd)
 • Hög skyddsnivå: Sluten tank för WC och separat rening av övrigt vatten (i till exempel markbädd)

Förmultningstoalett:

 • Normal skyddsnivå: Förmultningstoalett eller förbränningstoalett, och separat rening för övrigt vatten (i till exempel markbädd)
 • Hög skyddsnivå: Förmultningstoalett eller förbränningstoalett, och separat rening för övrigt vatten (i till exempel markbädd)

Hälsoskydd

Normal skyddsnivå

Utsläpp av renat avloppsvatten får inte öka risken för spridning av smitta eller att dricks- och badvatten förorenas av bakterier. Utsläppet får inte heller orsaka dålig lukt.

Hög skyddsnivå

Förutom krav på normal skyddsnivå kan kommunen ställa speciella krav, till exempel att:

 • Utsläppspunkten görs mer svårtillgänglig.
 • Anläggningen görs mer robust.
 • Det finns fler reningssteg.
 • Uppehållstiden för vattnet i anläggningen förlängs.
 • Varierande flöde utjämnas.
 • Orenat avloppsvatten inte kan läcka ut vid exempelvis strömavbrott.

Bra att veta om grundvattenrör

Ett tillräckligt avstånd till grundvattenytan är viktigt för att en infiltration ska kunna rena avloppsvatten. Grundvattenröret behövs för att inför anläggandet uppskatta den högsta dimensionerande grundvattennivån och på så sätt få kunskap om på vilken nivå (höjd) infiltrationen kan läggas. Ett grundvattenrör behövs också oftast för att följa grundvattennivån när infiltrationen sedan är i drift. I undantagsfall, då det är säkerställt att avståndet till grundvatten är så stort att det är helt uppenbart att infiltrationen inte riskerar att påverkas av höga nivåer, krävs inte något grundvattenrör. Detta gäller om avståndet mellan infiltrationsnivå och grundvattennivå är större än 5 meter i grus eller större än 8 meter i morän.

Grundvattenrör för permanent bruk

Illustration över detaljritning. Information finns i texten.

Detaljritning för permanent kontrollpunkt för grundvatten vid infiltration.

Grundvattenrörets placering

Grundvattenröret bör anläggas inom en zon på 2–3 meter ifrån anläggningen. Botten på röret bör ligga minst 140 centimeter under infiltrationsnivån. Röret ska inte placeras i anläggningen för att undvika att avloppsvatten som infiltreras letar sig ner orenat längs med yttersidan av röret.

I en sluttning bör grundvattenröret helst placeras uppströms infiltrationsanläggningen. Anledningen är att i en sluttning står grundvattennivån närmare spridningsledningen i uppströmsdelen av anläggningen. Där ligger spridningsledningen också djupare i marken, vilket till exempel ökar risken för att berget ligger för nära spridningsledningen i detta område. Är det relativt plan terräng spelar det mindre roll.

Illustration över en tvärsektionsritning. information finns i texten.

Exempel på tvärsektionsritning över infiltration med grundvattenrör för kontroll av grundvattennivå. Rörets botten bör ligga minst 140 cm under infiltrationsnivån (undre kanten på spridningslagret i detta exempel). Bifoga en tvärsektionsritning som underlag för installationsarbetet till din ansökan.

Om grundvattenröret för permanent bruk

Rörets diameter bör vara minst 110 millimeter. Ett ”vanligt avloppsrör” kan användas för att det ska vara enkelt att mäta.

Filterdelen av röret (nedersta delen) bör vara cirka 50 centimeter och omges av tvättad makadam, grövre grus eller singel. Filterdelen perforeras på något av sätten:

 • Snitt med fogsvans/vinkelslip (gärna på tvären och inte alltför långa så att röret behåller sin formstabilitet).
 • Borrmaskin, 6 millimeter hål är lämpligt.
 • Förperforerad dräneringsslang som skarvas på sista halvmetern.
Innan du återfyller

Lägg en geotextil ovanpå singlet/gruset som omger filterdelen innan du återfyller.

Om du inte vill att röret sticker upp

Röret bör vara försett med tätt lock och åtkomligt året runt. Det bör i regel sticka upp minst 50 centimeter ovan mark. Annars kan du anlägga en brunn med lock i marknivå där du kan komma åt grundvattenröret. Då är det viktigt att markera brunnen så att du enkelt hittar den.

Tillfälligt grundvattenrör

Ska grundvattenröret endast användas för tillfällig mätning av nivå i samband med bestämning av dimensionerande grundvattennivå, gradient eller flödesriktning gäller följande:

 • Läget anpassas efter mätningens syfte. För dimensionerande grundvattennivå rekommenderas max 5 meters radie från planerad anläggning och botten på röret bör ligga minst 2,5 meter under markytan.
 • Du kan avstå från geotextil om du förväntar dig god tillrinning till röret i samband med planerad avläsning.

Ansökan och bilagor som ska skickas med

Till din ansökan ska du som regel skicka med situationsplan för avlopp, grannintyg och avtal för att anlägga avlopp på annans mark. Men ibland är det inte aktuellt att skicka med alla bilagorna.

Aktuell kötid för ansökningar för enskilda avlopp

Vi har en förväntad kötid på en till två veckor innan vi kan påbörja handläggningen. Tiden för handläggning varierar sedan beroende på om det behövs ytterligare utredning eller komplettering i ärendet. Vi ger inga ärenden förtur, vi handlägger ärenden i den ordning de kommer in till oss.

Situationsplan

Du ska bifoga en situationsplan för avlopp till din ansökan. Situationsplanen är i princip en karta över tomten som visar:

 • Fastighetsgränser
 • Befintliga och planerade byggnader
 • Förslag på var avloppsanläggningen och ledningarna ska placeras
 • Utsläppspunkt från avloppet
 • Tillfartsväg och uppställningsplats för slamtömningsfordon
 • Din egen vattentäkt
 • Övriga vattentäkter inom en radie av 100 meter från det planerade avloppet
 • Energibrunnar inom en radie av 100 meter från det planerade avloppet
 • Placering av eventuella provgropar
 • Placering och utformning av grundvattenröret
 • Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet

Teknisk beskrivning

Den tekniska beskrivningen ska visa hus anläggningen ska byggas upp och dimensioneras. Den tekniska beskrivning över anläggningen ska visa anläggningen sedd som ett tvärsnitt. Du beskriver längd, tjocklek, bredd och val av material. Den tekniska beskrivningen kan också kallas för anläggningsbeskrivning, typritning eller motsvarande beroende på vilket fabrikat du väljer.

Entreprenörsrapport

Arbetet att anlägga avloppet ska dokumenteras med fotografier och en entreprenörsrapport. När arbetet med avloppsanläggningen är färdigt, ska du skicka in din rapport till miljö- och byggnadsförvaltningen. Rapporten ska skickas in senast fyra veckor efter att arbetet är färdigt.

Anlägga avlopp på annans mark

När du anlägger avlopp på annans mark behöver du ta en kopia på servitut eller teckna ett skriftligt avtal med markägaren.

Grannintyg för avloppsanläggning

När du ska installera en avloppsanläggning måste alla grannar och fastighetsägare inom 100 meter från anläggningen få ta del av ansökan. Grannarna ska ha en möjlighet att komma med synpunkter innan vi fattar ett beslut om din avloppsanläggning. Om de inte har fått komma till tals innan beslutet fattats upphävs beslutet genast om det överklagas.

När din ansökan är komplett skickar vi därför ut dina ansökningshandlingar till de grannar som vi bedömer är berörda.

Företag som gräver avlopps­anläggning­ar

Miljö- och byggnadsförvaltningen har sammanställt en lista över företag som kan vara aktuella att anlita i samband med grävning för en enskild avloppsanläggning.

Listan som är i alfabetisk ordning är inte heltäckande och någon värdering har inte gjorts av företagens kompetens inom angivet område. Det är fritt att vända sig till vem man vill som har tillräcklig kompetens att utföra arbetet.

Gräventreprenörer

AVLO AB

Enköping
Telefon: 010-10 212 10
E-post: info@avlo.se

Bragruppen AB

Enköping Sala Heby
Telefon: 073-182 23 48
E-post: bragruppen@telia.com

Elui AB

Enköping
Telefon: 010-888 55 14
E-post: hej@elui.se

Enköpings Rör AB

Enköping
Telefon: 0717-500 50 eller 0171-10 55 99
E-post: emil@enkopingsror.se

GHH Schakt AB

Enköping
Telefon: 073-082 66 00 eller 0171-243 32
E-post: info@ghhab.se

Granlunda Gräv

Enköping
Telefon: 070-544 50 43
E-post: persjogrengranlunda@hotmail.com

Håkan Bodin

Grillby
Telefon: 070-534 82 07
E-post: hakan.bodin@live.se

Ingemar Karlsson Entreprenad

Grillby
Telefon: 070-667 40 65
E-post: ingemar.k@live.se

JMA Entreprenad AB

Ekolsund
Telefon: 070-577 20 30 eller 0171-47 20 15
E-post: info@jmaab.se

Jonbark

Mariefred
Telefon: 073-677 72 90
E-post: info@jonbark.se

KSP MARK AB

Bålsta
Telefon: 070-857 43 05 eller 0171-560 60
E-post: info@kspmark.se

Landsberga Gård Maskin AB

Örsundsbro
Telefon: 070-643 55 43
E-post: joakim.sandqvist@landsberga.se

Lasse Eklund Entreprenad

Enköping
Telefon: 070-269 34 96 eller 0171-41 20 62
E-post: lasse@lmeklund.com

Lejneholm Entreprenad AB

Grillby
Telefon: 070-204 60 35
E-post: lejneholm@icloud.com

Lindbergs Entreprenad

Fjärdhundra
Telefon: 070-327 91 28
E-post: fisching_lindberg@hotmail.com

Långtora Åkeri AB

Enköping
Telefon: 070-213 78 48
E-post: hakan@langtora.se

Magnus Johansson Entreprenad

Örsundsbro
Telefon: 070-541 21 06 eller 0171-41 20 02
E-post: homsta@telia.com

Nicro Entreprenad HB

Enköping
Telefon: 070-795 77 51
E-post: nicro@telia.com

Nordman Entreprenad AB

Fjärdhundra
Telefon: 070-311 57 68
E-post: info@nordmanentreprenad.se

Norrhammars Entreprenad

Enköping
Telefon: 070-577 76 96 eller 0171-871 28
E-post: t.hellsten60@gmail.com

Optomera AB

Enköping
Telefon: 072-159 96 01 eller 0171-44 44 15
E-post: info@optomera.se

Trädgårdsteknik i Mellansverige AB

Bålsta
Telefon: 073-678 89 28 eller 010-330 01 21
E-post: info@ttms.se

Zschakt i Enköping AB

Ekolsund
Telefon: 070-333 84 59
E-post: samuel.miding@zschakt.se

Geokonsulter

AM Geo AB

Järfälla
Telefon: 070-461 33 56
E-post: amgeo@bredband.ne

Bjerking AB

Uppsala
Telefon: 070-651 11 96 eller 010-211 80 54

JAP Entreprenad AB

Knivsta
E-post: andreas.pettersson@japentreprenad.se

Geo Markservice AB

Bromma
Telefon: 070-593 07 37 eller 08-25 30 25

Geosigma AB

Uppsala
Telefon: 010-482 88 00

Företag som utför siktanalyser av jordprov

Envix Nord AB

Täby
Telefon: 070-312 77 33

Eurofins Environment Sweden AB

Lidköping
Telefon: 0771-899 899

Geo Markservice AB

Bromma
Telefon: 070-593 07 37 eller 08-25 30 25

Sweco

Stockholm
Telefonväxel: 08-695 60 00

Hitta fler konsulter

Du hittar dem under rubrikerna:

 1. Ingenjörer – vatten, luft, miljövård
 2. Ingenjörer – VVS-teknik
 3. Ingenjörer – geologi, geoteknik

Ansöknings­processen för enskilt avlopp

1. Du vill anlägga enskilt avlopp

Om du vill anlägga ett enskilt avlopp måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

2. Ansökan

Du ansöker om tillstånd.

3. Vi granskar ansökan

När vi får din ansökan om tillstånd går vi igenom den och tittar om något saknas. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

När det behövs skickar vi ut ett grannyttrande med kopia på ansökan till dina grannar. Grannarna har två veckor på sig att lämna synpunkter på den planerade anläggningen.

4. Du provgräver

I de allra flesta fallen behöver du gräva en provgrop. Då ber vi dig att anlita en entreprenör som gräver en provgrop på platsen där avloppet ska ligga. Provgropen ska vara minst 2,5 meter djup (minst 3 meter vid infiltration). Kontakta din handläggare för att boka en inspektion.

5. Vi inspekterar

Vi gör en inspektion av gropen. När vi gör det är det bra om du är med. På inspektionen är det bra om det finns en stege tillhands.

Om det behövs tar vi ett jordprov och skickar på analys. Kostnaden för analysen får du betala. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

6. Vi beslutar om tillstånd och fakturerar

Vi gör en slutlig bedömning i ärendet och beslutar om du ska få tillstånd eller inte för ditt avlopp. När vi har fattat ett beslut fakturerar vi en avgift för prövningen av din ansökan.

7. Du anlägger avloppet

När du har fått ditt skriftliga beslut om tillstånd får du, eller en entreprenör, börja anlägga avloppet. Läs igenom vårt beslut och villkoren noggrant så att du inte missar något. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppet även om du anlitar en entreprenör.

Du måste påbörja arbetet att anlägga inom två år från beslutsdatumet och avsluta det inom fem år.

Du måste dokumentera anläggningsarbetet. Dokumentationen ska innehålla en entreprenörsrapport och foton. Fotona ska visa varje steg i arbetsgången. Glöm inte att ta ett så kallat referensfoto som visar var avloppet är placerat i förhållande till huset. Du ska skicka in dokumentationen till oss senast fyra veckor efter slutinspektionen. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

8. Du bokar slutinspektion

Minst fem dagar innan avloppet ska täckas över ska du kontakta din handläggare för att boka en slutinspektion. Du får inte börja använda avloppet innan vi har gjort slutinspektionen.

9. Vi slutinspekterar

På slutinspektionen kontrollerar vi att avloppet är anlagt enligt villkoren i beslutet om tillstånd.

10. Vi skriver slutintyg

Om allt är anlagt enligt tillståndet, skriver vi ett slutintyg. Vi skickar en kopia på slutintyget till VafabMiljö som sköter slamtömningen åt kommunen. Därefter avslutar vi ärendet.

Egenkontroller och dokumentation

Du som fastighetsägare behöver utföra och dokumentera egenkontroller på din avloppsanläggning. Dokumentationen ska sparas så länge avloppsanläggningen eller minireningsverket är i drift och finnas tillgänglig på fastigheten.

Du ska kunna visa upp dokumentation för egenkontroller om miljö- och byggnadsförvaltningen begär det. Du behöver däremot inte skicka in dokumentationen till miljöavdelningen från och med 2023, även om det står i ditt tillstånd att det behöver göras. Har du redan skickat in din egenkontroll under 2023 kommer den att dokumenteras hos oss.

Har du blivit ombedd att fylla i uppgifter om ditt avlopp?

Enköpings kommun inventerar enskilda avlopp för att försäkra oss om att de uppfyller miljöbalkens krav på rening. Under en inventering kan vi be dig att fylla i uppgifter om ditt avlopp. Det gör du då i frågeformuläret nedan.