Förorenade områden

Ska du genomföra markarbeten eller sanera ett föreorenat område måste du anmäla det till kommunen.

Hitta på sidan

Sanering och efterbehandling av förorenat område

Om du planerar att göra markarbeten eller sanering i ett förorenat område ska du anmäla det till miljö- och byggnads­förvaltningen. Du måste göra din anmälan senast sex veckor innan arbetet börjar.

Det är förbjudet att utföra åtgärder, till exempel grävning och borrning i ett förorenat område, utan att ha anmält det till kommunen.

Sanering av PCB

Hus som är byggda eller renoverade mellan 1956 och1973 kan innehålla polyklorerade bifenyler (PCB). Om ditt hus innehåller höga halter PCB måste du göra en sanering. Även om du tidigare har sanerat byggnaden från PCB kan du behöva göra en ny inventering och eventuellt sanera igen.

Om du ska sanera PCB i fogmassor måste du anmäla det till kommunen senast sex veckor innan du ska påbörja saneringen.

Sanering av kvicksilver­förorenade avloppsrör vid tandläkarpraktik

När en tandläkarpraktik ska läggas ner eller flytta ska avloppsledningar saneras från kvicksilver. Det är viktigt att saneringen görs på rätt sätt av en erfaren saneringsfirma. Innan saneringen utförs ska en anmälan göras till kommunen enligt paragraf 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Du måste göra anmälan senast sex veckor innan saneringen påbörjas.

Om du upptäcker en förorening är du skyldig att upplysa kommunen. Det gäller för föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande.

Om du planerar att göra markarbeten i ett förorenat område måste du meddela kommunen. Om du gör markarbeten i ett förorenat område utan att ha anmält det till kommunen och föroreningar sprids kan du bli ansvarig för saneringskostnader.

Beroende på exempelvis hur allvarlig föroreningen är samt den miljötekniska markundersökningens kvalitet och omfattning kan miljö- och byggnadsnämnden ställa ytterligare krav eller begära kompletterande undersökningar innan markarbetet kan börja.