Sanering av PCB i byggnader

PCB är miljö- och hälsoskadligt och är förbjudet att använda sedan länge. Trots detta läcker PCB fortfarande ut till luft och mark från bland annat äldre fogmassor i byggnader. För att förhindra det är det viktigt att du som fastighetsägare sanerar dina byggnader från PCB.

Inventera och sanera PCB i fastigheter

Hus som är byggda eller renoverade under mellan1956–1973 kan innehålla polyklorerade bifenyler (PCB). Om du äger ett sådant hus måste du ta reda på om det finns PCB i fogar eller i golvmaterial. En miljökonsult med erfarenhet av byggnadsinventeringa ska göra inventeringen. Visar det sig att huset innehåller höga halter av PCB, måste du sanera det.

Du kan behöva inventera på nytt

Många fastighetsägare var tidigt ute och inventerade sina byggnader i början av 2000-talet. Tyvärr finns risken att det finns PCB-fogar som inte upptäcktes i de inventeringarna. Under senare år har kunskapen om PCB ökat. I PCB-förordningen som kom 2007 finns det krav på att inventeringar även ska omfatta inomhusfogar och golvmassor.

Efter sanering finns oftast en del PCB kvar i materialet intill fogen. PCB kan då vandra tillbaka till den nya fogmassan och förorena den. Om halten i den nya massan har blivit högre än 50 mg/kg måste dessa fogar saneras igen, senast i samband med att huset renoveras eller rivs. Om du ska renovera, bygga om eller riva en byggnad som är byggd eller renoverad 1956–1973 kan du behöva göra en ny inventering.

Ska du köpa en fastighet som byggdes eller renoverades 1956–1973 behöver du ta reda på om byggnaden innehåller PCB. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Vi kan ha uppgifter om byggnaden är inventerad eller sanerad.

Resultat av inventering skickas till kommunen

Resultatet av inventeringen ska du skicka till kommunen. Om du har frågor får du gärna kontakta oss.

Anmäl sanering i förväg och skicka slutredovisning

Om du ska sanera PCB i fogmassor måste du anmäla det till kommunen senast sex veckor innan du ska påbörja saneringen. När saneringen är klar ska du lämna in en slutredovisning.

När ska sanering vara klar?

Fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 mg/kg ska du sanera så snart som möjligt men senast

  • den 30 juni 2014 för byggnader uppförda eller renoverade mellan 1956–1969
  • den 30 juni 2016 för byggnader uppförda eller renoverade mellan 1970–1973
  • den 30 juni 2016 för industribyggnader uppförda eller renoverade mellan 1956–1973
  • den 30 juni 2016 för invändiga fog- och golvmassor med PCB
  • i samband med renovering, ombyggnation eller rivning om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har tagits bort efter 1998.

Fog- eller golvmassor som har lägre halter av PCB (50-500mg/kg), ska du sanera senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning av byggnaden.

Du kan söka dispens

  • Det finns möjlighet att få dispens för att sanera fastigheten vid en senare tidpunkt om
  • du planerar en ombyggnad, renovering eller rivning under de närmast åren
  • massan sitter mycket svåråtkomligt
  • det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt
  • det finns andra särskilda skäl.

Har PCB spridits till marken från utomhusfogar?

Det är stor risk att även marken i närheten av byggnaden är förorenad av PCB. Du behöver ta prover på marken om byggnaden står på mark som inte är asfalterad i ett bostadsområde eller vid en skola eller förskola. En miljökonsult med erfarenhet av liknande provtagningar ska göra provtagningen. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen inför provtagningen. Om du har tagit prov på marken och påträffat PCB-halter som överskrider 0,008 mg/kg måste du genast meddela oss det.

Vid andra typer av byggnader där det finns eller har funnits PCB i utomhusfogar behöver du undersöka marken i förväg om du ska göra markarbeten i anslutning till byggnaderna. Det är viktigt att jord som innehåller PCB hanteras på rätt sätt och inte flyttas omkring inom fastigheten eller används felaktigt på annan plats.

Fakta om PCB i byggnader

Fogmassor med PCB användes mellan 1956–1973 i så gott som alla typer av byggnader. PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister eller i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv. PCB läcker ut från fogmassor i byggnader till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön.

PCB är en grupp ämnen som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. De bryts ner mycket långsamt och orsakar därför långsiktiga skador i miljön.