Offentlig upphandling

Här hittar du aktuella offentliga upphandlingar och hjälp kring hur ditt företag ska göra för att lämna anbud hos oss på Enköpings kommun.

Hitta på sidan

Varje år upphandlar Enköpings kommun varor och tjänster för cirka 1,2 miljarder kronor. För dig som företagare finns det stora affärsmöjligheter som leverantör till offentlig sektor, som totalt i Sverige omsätter cirka 680 miljarder kronor.

Genom att öka din kunskap inom offentlig upphandling, ökar du möjligheterna för ditt företag att växa inom en marknad som påverkar samhällsekonomin såväl lokalt och regionalt som nationellt och inom EU.

För att garantera att skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet finns regler för hur vi gör våra upphandlingar och inköp. För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss.

Alla företag är välkomna att lämna in anbud. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller. Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett om anbudsgivaren har varit ramavtalsleverantör tidigare eller med för första gången.

Lämna anbud via Mercell TendSign

För att lämna anbud måste du skapa ett kostnadsfritt konto hos Mercell TendSign.

Du kan vända dig till Mercell som är systemleverantören av TendSign om du har frågor om systemet:

Telefon: 0771-440 200

E-post: tendsignsupport@mercell.com

När upphandlingen är annonserad kan kommunikationen endast ske via upphandlingssystemet. Därför är det viktigt att du ställer dina frågor i god tid och förbereder ditt anbud noggrant.

Anbudsskola

Ta del av Anbudsskolans material, där du får tips och information som utvecklar dig som anbudsgivare.

Att tänka på vid anbuds­givning

 • Ställ skriftliga frågor i ett tidigt skede vid funderingar eller synpunkter på upphandlingsdokumentet.
 • Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i ditt anbud.
 • Undvik att lämna den information som inte efterfrågats
 • Strukturen i systemet ska följas.
 • Undvik att lämna egna bilagor som inte efterfrågats.
 • Tänk på att reservationer är svåra att hantera och kan medföra ett anbudet måste förkastas.
 • Gå igenom samtliga ska-krav upphandlingen och se till att de uppfylls.
 • Vi kan inte hantera för sent inkomna anbud. Lämna alltid in anbuden i god tid.

Checklista

 • Har jag svarat på alla frågor?
 • Har jag bifogat alla begärda handlingar?
 • Har behörig person undertecknat anbudet?
 • Har anbudet lagts fram enligt anvisningarna?
 • Har jag lämnat in anbudet i tid?

Lagen om offentlig upphandling

I första hand styrs upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146) samt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet LUFS (2011:1029) och lagen om koncessioner LUK (2016:1147). De olika lagarna gäller olika typer av upphandlingar beroende på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in. Andra lagar som blir aktuella vid offentliga upphandlingar är bland annat offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

LOU reglerar hur Sveriges kommuners, landstings och myndigheters upphandlingar ska gå till. Lagen om offentlig upphandling finns till för att på bästa sätt hushålla med skattemedel och se till att alla företag har möjlighet att konkurrera och göra affärer med offentlig sektor.

Tröskelvärden

När en vara eller tjänst ska upphandlas gäller olika regler beroende på om värdet över- eller understiger det så kallade tröskelvärdet. Tröskelvärdena revideras vartannat år enligt upphandlingsdirektiven och GPA. Beräkningen utgår från euro. För de medlemsstater som inte har euro som valuta fastställs motvärden i nationella valutor. Tröskelvärdena är gemensamma för hela EU.

Direktupphandling

Alla köp av varor och tjänster som en upphandlande myndighet behöver ska upphandlas. En upphandlande myndighet får inte vända sig direkt till endast en leverantör utom i få, särskilt angivna situationer. Direktupphandling får användas endast när upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. I LOU går gränsen för direktupphandling vid ett kontraktsvärde om 28 procent av tröskelvärdet.

Direktupphandlingar av samma vara och tjänst inom den upphandlande myndigheten ska räknas samman och direktupphandling kan bara tillämpas om det sammanlagda värdet understiger gränsen för direktupphandling.

Tillsyns­myndighet

Tillsynsmyndighet för offentlig upphandling är Konkurrensverket (KKV). Deras uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Konkurrensverket lägger särskild vikt vid kartellbekämpning och att ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. Konkurrensverket ska också ingripa mot offentlig säljverksamhet som är konkurrensbegränsande.

Samarbete med Skatteverket

Enköpings kommun har ett samarbete med Skatteverket. Samarbetet ska underlätta för seriösa företag som vill göra affärer med kommunen. Enköpings kommun och Skatteverkets mål med samarbetet är att förebygga och hantera följderna av ekonomisk brottslighet. Framför allt ska risken för svart arbetskraft och osund konkurrens från oseriösa företag minskas.

Syftet är att underlätta för kommunen att anlita leverantörer som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Samarbetet omfattar också underleverantörer som i sin tur anlitas av leverantör.

Vid upphandling och löpande under avtalstiden kan kommunen begära information från Skatteverket om hur leverantörer och underleverantörer sköter sina skatteregistreringar och sina skattebetalningar.

Information kan hämtas från Skatteverket om företaget:

 • har F-skatt, FA-skatt och A-skatt
 • är momsregistrerat
 • är arbetsgivarregistrerat

Uppgifter om de tre senaste månadernas arbetsgivaravgifter kan också hämtas från Skatteverket.

Fördjupning