Nämnder

I Enköpings kommun finns nio nämnder som ansvarar för kommunens olika verksamhetsområden. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för.

Hitta på sidan

Kommunfullmäktige beslutar vilka politiska nämnder som kommunen ska ha och utser ledamöter och ersättare till nämnderna. Kommunfullmäktige styr kommunens verksamhet genom att ge nämnderna uppdrag och ansvarsområden.

Kommunstyrelsen

En av nämnderna är kommunstyrelsen. Den har ett speciellt uppdrag att leda kommunens verksamheter genom samordnad styrning. Det innebär att kommunstyrelsen kan bestämma över de andra nämnderna inom vissa områden.

Nämndernas uppgifter och ansvar

Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de politiska målen som kommunfullmäktige beslutat.

Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Till exempel har tekniska nämnden ansvar för kommunens fastigheter och kommunalt vatten och avlopp.

Till varje nämnd hör en förvaltning som har hand om verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningarna bereder ärenden till nämnden och verkställer nämndens beslut.

Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter till nämnderna. Nämnderna styrs av en ordförande och en vice ord­förande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare.

Förvaltningar

Förvaltningarnas uppdrag är att genomföra de beslut som nämnderna fattar och förse nämnderna med beslutsunderlag. Varje förvaltning ansvarar för ett verksamhetsområde och stödjer minst en nämnd. Till exempel är det samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar för och stödjer tekniska nämnden.

I förvaltningarna arbetar anställda tjänstepersoner. I Enköpings kommun finns totalt sju förvaltningar.

Vid en extra ordinär händelse eller kris kan krislednings­nämnden aktiveras och har då rätt att fatta beslut som rör all verksamhet i kommunen. I Enköpings kommun utgörs den av ledamöterna i kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden aktiveras när ordföranden beslutar att så ska ske.

Krisledningsnämnden eller kommundirektören har möjlighet att aktivera ett stabsläge vid en allvarlig kris eller svår samhällsstörning inom kommunen.Krisledningsnämnden ansvarar för att fatta inriktningsbeslut som krävs för att hantera en extraordinär händelse. Det kan ske när man står inför en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Syftet med krisledningsnämnden är att kunna hantera händelser som kräver snabb samordning och snabba beslut. Vid behov kan krisledningsnämnden ta över andra nämnders eller bolagsstyrelsers verksamhetsområden för att kunna prioritera bland uppdragen.

Krislednings­nämndens sammanträdesdatum

I normala fall har krisledningsnämnden inte några planerade sammanträden utan de sammankallas när behov uppstår. För att hålla sig uppdaterade och informerade om uppdraget genomförs utbildning och övning med ledamöter i krisledningsnämnden med jämna mellanrum.

Överförmyndarnämnden är den kommunala tillsynsmyndigheten som på statens uppdrag ska se till att kommuninvånare som har ställföreträdare inte lider ekonomiska förluster eller rättsförluster. I tillsynsarbete ingår att årligen granska årsräkningar av ställföreträdarens förvaltning av huvudmannens ekonomi.

Överförmyndarnämnden ser till att kommuninvånare som har behov av det får en ställföreträdare. Nämnden ska även se till att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag.

Överförmyndarnämnden har ingen egen förvaltning. Nämnden får stöd av den länsgemensamma överförmyndarförvaltningen i Uppsala.

Insyn och kontakt