Hämtning av fosforfiltermaterial från avloppsanläggning

Det finns olika sätt att ta hand om filtermaterial från fosforfälla eller minireningsverk.

Hämtning via Vafab

Filtermaterial från fosforfällor ska hämtas av Vafab vartannat år. Om du vill ha glesare hämtning eller omhänderta fosforfiltermaterial på egen jordbruksfastighet måste du ansöka om dispens från kommunen.

Eget omhändertagande

Eget omhändertagande av förbrukat filtermaterial från fosforfälla eller minireningsverk kan medges om det sker på fullt betryggande sätt utan att det uppstår problem för människors hälsa eller miljön. En förutsättning är att det på fastigheten finns tillräckliga spridningsarealer.

Det uttjänta filtermaterialet ska, i första hand, spridas på jordbruksmark där det finns ett kalkningsbehov, så att näringen tillvaratas i ett kretslopp. Om filtermaterialet sprids på något annat än jordbruksmark ska den tänkta ytan vara minst 2000 m2 stor och det bör också finnas möjlighet att plöja ytan om materialet ansamlas.