Hantering av dricksvatten som företagare

Om du ska driva en verksamhet som inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvatten­anläggning hos kommunen.

Det är också viktigt att du följer Livsmedelsverkets regler för dricksvatten.

Du måste göra en egenkontroll och ta prover på ditt dricksvatten. Vi har ett förslag på mall för provtagningsschema.

Som verksamhetsutövare kan du ansöka om tillstånd från kommunen att minska antalet dricksvattenkontroller eller att utesluta delar ur dem.

Offentlig eller kommersiell verksamhet?

Är du osäker på om du har en kommersiell eller offentlig verksamhet kan du fråga kommunen.

Café, restaurang och skola är olika exempel. Det är också uthyrning av rum eller stuga för fritidsboende och uthyrning av lokal för olika tillställningar. Det gäller om verksamheten är avsedd för samtidigt mottagande av mer än åtta gäster.

Uthyrning av lägenheter eller hus för permanentboende till tre eller fler hushåll är också exempel på kommersiell verksamhet.

Dricksvatten­anläggning

Om din livsmedels­verksamhet inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvatten­anläggning.

Anmälan

Anmäl via e-tjänst eller blankett.

Kravet på registrering gäller även om minst en av nedanstående punkter är uppfyllda:

 • Du bedriver kommersiell verksamhet, verksamheten behöver inte ha ett vinstsyfte.
 • Exempel på kommersiella verksamheter kan vara campingplatser, hotell, festivaler eller andra evenemang, uthyrning av permanentbostäder till tre eller fler hushåll.
 • Du bedriver offentlig verksamhet. En verksamhet är offentlig om allmänheten har tillträde och/eller om den bedrivs under statlig eller kommunal (inklusive landsting) förvaltning.
 • Exempelvis skolor, sjukhus, kommunala dagbarnvårdare och församlingshem.
 • Anläggningen försörjer 50 personer eller mer.
 • Anläggningen i genomsnitt tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten per dygn.

Avgifter

För att ta hand om din anmälan om beslut för registrering av dricksvattenanläggning tar miljö- och byggnadsförvaltningen ut en avgift på 1723 kronor. Dessutom behöver du betala en tillsynsavgift för utförd kontroll. Avgiften för planerad kontroll av små dricksvattenanläggningar är 1648 kronor per tillsynstimma och debiteras efter utförd kontroll.

Minskad provtagning av dricksvatten­kontroller

Om du vill utesluta parametrar eller minska provtagnings­frekvensen behöver du ansöka om tillstånd från kommunen.

För att få ett tillstånd beviljat

För att kommunens miljö- och byggnadsförvaltning ska kunna bevilja ett tillstånd behöver du uppfylla vissa villkor. Som ansvarig för en dricksvatten­anläggning är det du som ska utreda om något kan uteslutas ur undersökningsprogrammet.

Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2022:23 reglerar minskning av antalet prover och borttagning av särskilda parametrar.

Ansök om tillstånd

För att få ett tillstånd behöver du skicka en skriftlig ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

E-post: miljoavdelningen@enkoping.se

Din ansökan ska innehålla:

 • Verksamhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.
 • Uppgift om vilken eller vilka delar du vill utesluta.
 • Faroanalys för den aktuella dricksvattentäkten med uppgift om varför dessa ämnen sannolikt inte kommer att finnas i din dricksvattentäckt.
 • Alla provsvar enligt fastställt undersökningsprogram för de senaste tre åren.
 • En förklaring till sådant som kan påverka dricksvattnets kvalitet. Det kan till exempel vara närhet till industri, avfallsstation eller spridning av bekämpningsmedel. Det kan även vara användning av processkemikalier.

Förut­sättningar för minskad undersöknings­frekvens eller borttagning av parametrar

För att du ska få en minskad undersökningsfrekvens eller minskat antal parametrar behöver din faroanalys bekräfta att inga ämnen eller mikroorganismer rimligtvis kan förväntas försämra dricksvattnets kvalitet.

Villkoren för minskning kan läsas i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (2022:12), bilaga 3, avsnitt C, del II och del III. Del II gäller enbart dricksvattenanläggningar som producerar eller distribuerar mer än 10 m3 dricksvatten per dygn och/eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

Undersökningsprogram vid dricksvatten­­kontroll

Om du är ansvarig för en dricksvatten­anläggning i din verksamhet är du skyldig att regelbundet kontrollera vattnet. Miljöavdelningen kan lämna förslag på mall som kan användas som provtagningsschema för din anläggning. Kontakta oss via miljoavdelningen@enkoping.se om du önskar få en sådan mall skickad till dig.