Egenkontroll av miljöfarlig verksamhet

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll.

Du ska kunna redogöra för hur du motverkar och förebygger olägenheter för människors hälsa och miljön. Egenkontroll är ett generellt krav i miljöbalken 26 kapitlet, 19 paragrafen. Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna gäller för alla verksamheter, allt från en liten frisersalong till stora industrier.

Verksamheter eller åtgärder som kräver egenkontroll

Egen­kontrollen ska anpassas till verksamheten och omfattningen beror på den enskilda verksamhetens typ, storlek och påverkan. Egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som kräver god planering, uppföljning av utförande och förändring om behov finns.

Exempel på verksamheter/åtgärder som kräver egenkontroll:

 • miljöfarliga tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter (A-, B- och C-verksamheter)
 • avloppsanläggningar
 • värmepumpar
 • hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta till exempel verksamheter med tatuering, piercing eller akupunktur
 • lokaler för undervisning: förskolor, skolor och fritidsverksamhet
 • allmänna bassängbad eller bassängbad som används av många människor
 • verksamheter som hanterar kemikalier och biotekniska organismer

Rutiner för egenkontroll

Som verksamhetsutövare är du skyldig att ha väl fungerande rutiner för din verksamhet och kunskap om den lagstiftning som du berörs av. Egenkontroll är ett viktigt verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav och beslut från myndigheter. En god egenkontroll säkerställer att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö.

Rutiner bör finnas för till exempel:

 • skötsel och underhåll (städning, felanmälan med mera)
 • ansvarsfördelning
 • klagomålshantering
 • hygienrutiner
 • riskanalys
 • kalibrering och avläsning av instrument
 • regelbunden undersökning eller kontroll av utrustning, skyddsåtgärder med mera
 • vilka provtagningar, analyser och mätningar som ska ingå och syftet med dessa
 • åtgärda upptäckta avvikelser eller brister
 • underrättelse om driftstörning

Egen­kontrollens innehåll

För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav. Dessa krav finns i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901).

Dokumentationen ska vara skriftlig. Anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken ska bland annat kunna redovisa en ansvarsfördelning för miljöbalkens område, ha rutiner för att kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick, riskbedöma verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt, underrätta miljöavdelningen om driftstörning som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ha en kemikalieförteckning med mera.

Miljösanktion vid utebliven egenkontroll

Om A- eller B-klassade verksamheter inte följer kraven i förordningen om egenkontroll kan vi utfärda en miljösanktionsavgift. För övriga verksamheter finns inga bestämmelser om miljösanktionsavgift vid bristfällig egenkontroll, men vi kan förelägga dig att vidta åtgärder om egenkontrollen är otillräcklig.