Spridning av bekämpnings­medel

Du kan behöva tillstånd för att sprida bekämpnings­medel. Det beror på områdets storlek och var det är.

Spridning på större ytor

Om du ska sprida kemiska bekämpningsmedel på till exempel vägområde, banvall eller område större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt måste du anmäla det till kommunen.

Din anmälan måste ha kommit in till kommunen senast fyra veckor före planerad bekämpning.

Spridning på mindre ytor

Om du ska sprida kemiska bekämpningsmedel på tomtmark vid flerfamiljshus, skola och förskola, idrottsanläggning, lekplats, park eller trädgård dit allmänheten har tillträde måste du ansöka om tillstånd från kommunen. Din ansökan måste ha kommit till kommunen senast fyra veckor innan planerad bekämpning.

Förvaring av bekämpningsmedel

Du kan lösa förvaringen av bekämpningsmedel på många sätt. Men tänk på att du alltid måste förvara dina bekämpningsmedel avloppslöst, på hårdgjort golv, invallat, frostfritt, ventilerat, inlåst och uppskyltat. Det måste också vara svåråtkomligt för barn och obehöriga. Sanieringsmedel ska finnas lättillgängligt och det ska vara skiljt från foder och livsmedel.