Elevhälsa

Elevhälsan i Enköping finns för elever som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller på gymnasium.

Elevhälsan arbetar för att eleven ska ha en god hälsa och få rätt förutsättningar för inlärning. Elevhälsans personal samarbetar tätt med skolans personal för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

I Elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog. Rektorn på skolan ansvarar för Elevhälsan. Elevhälsan kan hjälpa dig komma i kontakt med andra vårdenheter, exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Behov av särskilt stöd

Om du känner att ditt barn behöver hjälp och stöd, utöver det arbete som sker på avdelningen eller i klassrummet, ska du vända dig till rektorn.

Rektorn ansvarar för elever som behöver särskilt stöd för att nå utbildningens mål. Rektorn ansvarar för Elevhälsans insatser på den egna skolan.

Ansvars­områden

Skolsköterska

Skolsköterskan följer din hälsoutveckling och erbjuder rådgivning och samtal. Skolsköterskan har tystnadsplikt. Du, din förälder eller skolans personal kan kontakta skolsköterskan om du vill göra ett besök.

Kurator

Kuratorn finns där för dig som elev och erbjuder stödsamtal. Kuratorn kan även erbjuda stöd i grupp, i klass eller till andra viktiga personer i din närhet.

Du, din förälder eller skolans personal kan kontakta kuratorn om du vill göra ett besök.

Skolkuratorerna i Enköpings kommun har en egen sida på Instagram med information till elever och vårdnadshavare.

Psykolog

Psykologen erbjuder stöd gällande din skolsituation och inlärning. Psykologen kan hjälpa till med utredning för att få svar på frågor som rör din skolsituation. Psykologen kan även hjälpa dig vidare till andra vårdenheter om det behövs. Det kan till exempel vara till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Psykologen har tystnadsplikt.

Du, din förälder eller skolans personal kan ta kontakt med skolans rektor om du vill träffa skolans psykolog.

Special­pedagog

Specialpedagogen arbetar med dig och dina lärare för att du ska få den hjälp som behövs för att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen. Om du har svårigheter i ditt skolarbete hjälper specialpedagogen till med att göra en utredning som ska ge en så bra bild som möjligt av vilken hjälp du behöver.

Om du känner att du har svårt i något ämne kan du tala om det för din lärare eller vända dig direkt till skolans specialpedagog.

Skolläkare

Skolläkaren och skolsköterskan arbetar tillsammans med dig som elev i fokus. De kan vägleda dig när du har problem med din hälsa. Skolsköterskan och skolläkaren strävar efter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom hälsobesök, gruppverksamhet, hälsoundersökningar och genom att främja sunda levnadsvanor.

Om du vill besöka skolläkaren hjälper skolsköterskan dig att boka en tid. Du, din förälder eller skolans personal kan ta kontakt med skolsköterskan.

Elevhälsan för grundskola

Verksamhetschef för "Stöd och utveckling"

Maria Leonardsson
E-post: maria.leonardsson@enkoping.se
Telefon: 0171-62 54 86

Enhetschef med medicinskt ledningsansvar

Ritva Eriksson
E-post: ritva.eriksson@enkoping.se
Telefon: 0171-62 64 11

Elevhälsan för gymnasium

Relaterad information